Ochrona danych

HORSCH Maschinen GmbH | Ochrona danych

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej albo za inny kontakt z nami.

Ochrona danych osobowych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Ze strony internetowej generalnie można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak w przypadku skorzystania z oferty naszej firmy za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się nieodzowne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy na nie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą odbywa się zawsze zgodnie z aktualną federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) obowiązującym od 25.05.2018 r. oraz niemiecką ustawą o telemediach (TMG).

Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niemniej jednak transmisja danych przez internet może nie być całkowicie bezpieczna, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

I. DEFINICJE

Polityka prywatności naszej firmy opiera się na RODO. Nasza polityka prywatności ma być czytelna i zrozumiała. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowaną terminologię:

1. Dane osobowe

Dane osobowe „oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w dalszej części „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej” (art. 4 ust. 1 RODO).

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub szereg operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów lub bez nich w związku z danymi osobowymi, jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikowanie, selekcjonowanie, kontrolowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub powiązywanie, ograniczanie przetwarzania, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profilowanie

Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą miejsca pobytu tej osoby fizycznej.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można przyporządkować ich konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez korzystania z dodatkowych informacji. Te informacje dodatkowe są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.

8. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

9. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stronami trzecimi, czy nie. Urzędy, które mogą uzyskać wgląd w dane osobowe w ramach określonego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uważane za odbiorców.

10. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub każdy inny organ poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym i osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

11. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. ADMINISTRATOR

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych krajowych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich oraz innych przepisów prawa o ochronie danych jest:

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf Deutschland
Tel.: +49 9431 7143-0
Faks.: +49 9431 7143-9200

E-mail: info@horsch.com
Website: www.horsch.com

 

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

BCCO GmbH
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

Tel.: +49 941 69800800
E-Mail: datenschutzemail image left@email image righthorsch.com

 

IV. UDOSTĘPNIANIE STRONY INTERNETOWEJ

1. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są wówczas następujące dane:

 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i czas wizyty
 • witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową
 • witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • pobrany plik
 • ilość przesłanych danych

Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Z tymi celami związany jest również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej będzie to mieć miejsce po zakończeniu danej sesji.

4. Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania strony internetowej jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej, w związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

V. PLIKI DZIENNIKA

1. Dane będą również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Prawną podstawę tworzenia plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji strony internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście analiza danych do celów marketingowych nie ma miejsca. Z tymi celami związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane w plikach dziennika są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

4. Przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma prawa do sprzeciwu.

VI. CIASTECZKA

1. Nasza strona internetowa używa ciasteczek. Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, ciasteczko może zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

W ciasteczkach są zapisywane i przekazywane następujące dane:

 • ustawienia języka
 • informacje dotyczące logowania
 • artykuły w koszyku

Na naszej stronie internetowej stosujemy również ciasteczka, które umożliwiają analizę zachowań internautów. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 • wyszukiwane słowa
 • częstotliwość wizyt na stronie
 • korzystanie z funkcji strony internetowej

2. Prawną podstawę przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem ciasteczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Stosowanie ciasteczek ma za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej. Wykorzystanie ciasteczek analitycznych ma na celu poprawę jakości strony internetowej do stałego optymalizowania naszej oferty w oparciu o wiedzę zdobytą na temat dokładnego korzystania z witryny. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 lit. f) RODO.

4. Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę internetową. W związku z tym użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z ciasteczek. Przesyłanie ciasteczek można wyłączyć lub ograniczyć, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Może to również nastąpić automatycznie. W przypadku dezaktywowania ciasteczek naszej strony internetowej korzystanie z wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

VII. GOOGLE ANALYTICS można dezaktywować odpowiednie ciasteczka.

XII. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

a) Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zrealizuje tę opcję, dane wprowadzone w oknie wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Do celów przetwarzania danych zgoda użytkownika jest uzyskiwania w procesie wysyłki, pojawia się tu również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania komunikacji.

b) W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawną podstawę przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt drogą elektroniczną ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c) Przetwarzanie danych osobowych z okna wprowadzania danych służy nam wyłącznie do edytowania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to uzasadniony interes niezbędny w procesie przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetworzone podczas procesu wysyłania uniemożliwiają niewłaściwe wykorzystanie formularza kontaktowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

d) Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych w oknie wprowadzania danych na formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, będzie to mieć miejsce w sytuacji zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

Dane osobowe dodatkowo zgromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach nawiązywania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

XIII. Rejestracja użytkownika

1. Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do okna wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane: adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji.

2. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Rejestracja użytkownika jest konieczna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej lub do realizacji umowy z użytkownikiem lub wdrożenia środków przedumownych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

4. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Ma to miejsce podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, gdy dane te nie są już niezbędne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych strony umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili można zmienić zapisane dane dotyczące użytkownika.

Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

XIV. Rekrutacja online

a) Na naszej stronie internetowej udostępniamy możliwość aplikowania online na wolne stanowiska pracy. W ramach tej procedury zbierane są dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, takie jak nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, adres, dotychczasowe wykształcenie itp. Proces rekrutacji online wymaga zalogowania poprzez rejestrację.

W ramach rekrutacji online uzyskiwana jest wyraźna zgoda użytkownika.

b)  Przetwarzamy powyższe dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu nawiązania stosunków umownych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

c) Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rekrutacji.

d) Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku nawiązania stosunku pracy, podjęcia szkolenia, stażu lub innego stosunku służbowego po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dane będą początkowo nadal przechowywane i przekazywane do akt osobowych. W przeciwnym razie proces rekrutacji kończy się odmową. W takim przypadku dane zostaną usunięte po obsadzeniu stanowiska. Usunięcie nie następuje, jeżeli dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika jest w indywidualnych przypadkach niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkownika. Prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Usunięcie nie nastąpi również w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawnych będziemy zobowiązani do dalszego przechowywania danych osobowych użytkownika.

XVI. Newslettery

a)  Na naszej stronie internetowej udostępniamy użytkownikowi newsletter, który można zaprenumerować. Szczegóły dotyczące newslettera, w szczególności jego ewentualna zawartość, są wymienione w deklaracji zgody. Jeśli użytkownik zaprenumeruje nasz newsletter, zostaną nam przekazane dane wprowadzone przez użytkownika do okna wprowadzania danych podczas rejestracji do newslettera. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, użytkownik musi podać wymagane przez nas dane: adres e-mail.

Podawanie innych danych osobowych przez użytkownika podczas rejestracji jest dobrowolne.

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Po dokonaniu rejestracji wyślemy użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie chęci przesyłania mu w przyszłości naszego newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w terminie podanym w e-mailu, podane przez użytkownika dane zostaną zablokowane i usunięte po pięciu tygodniach. Ponadto zapisujemy adres IP użytkownika oraz czas rejestracji do newslettera i moment potwierdzenia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Do wysyłania naszego biuletynu korzystamy z usługi rapidmail. Dane użytkownika zostają w związku z tym przesłane do firmy rapidmail GmbH. W związku z tym firma rapidmail GmbH nie może wykorzystywać danych użytkownika do celów innych niż wysyłka newslettera. Firma rapidmail GmbH nie może przekazywać ani sprzedawać danych użytkownika. Rapidmail jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą oprogramowania do newsletterów, który został starannie wybrany zgodnie z wymogami RODO oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

b) W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie danych opiera się poza tym na naszych uzasadnionych interesach, prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

c) Dane wprowadzone przez użytkownika do okna wprowadzania danych podczas rejestracji są przetwarzane w celu osobistego zwrócenia się do użytkownika. Po potwierdzeniu zapisujemy adres e-mail użytkownika celem wysłania newslettera. Zapisujemy odpowiedni adres IP użytkownika oraz czas rejestracji i potwierdzenia celem umożliwienia udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnego nadużycia w kwestii danych osobowych użytkownika. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes. 

d) Powyższe dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia powyższego celu. Z tego względu przechowujemy powyższe dane użytkownika tak długo, jak długo jest on prenumeratorem newslettera. Po rezygnacji z prenumeraty newslettera powyższe dane będą przechowywane w sposób czysto statystyczny i anonimowy.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć poprzez rezygnację z prenumeraty. Użytkownik może zrezygnować z prenumeraty, klikając na link zawarty w każdej wysyłanej przez nas do użytkownika wiadomości e-mail z newsletterem.

XVII. Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Tag Manager”, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej zwanej „Google”). Google Tag Manager pozwala nam jako marketerowi na zarządzanie tagami witryny za pomocą jednego interfejsu. Tool Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną wolną od ciasteczek i samo nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub ciasteczek, pozostaje to w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych za pomocą Google Tag Manager.

Informacje dostawcy będącego osobą trzecią: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

XVIII. Google Fonts

XVIII. Google Fonts

a) Na naszej stronie internetowej używamy „Google Web Fonts”, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej zwanej „Google”). Google Web Fonts umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek, tak zwanych Google Fonts. W tym celu wymagana czcionka Google jest ładowana z przeglądarki internetowej do pamięci podręcznej przeglądarki podczas odwiedzania naszej witryny. Jest to konieczne, aby przeglądarka mogła wyświetlać optycznie poprawioną reprezentację naszych tekstów. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia na komputerze użytkownika zostanie użyta czcionka standardowa. Te czcionki internetowe są integrowane przez połączenie z serwerem, zwykle na serwerze Google w USA. Serwer otrzymuje informację, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Google zapisuje również adres IP przeglądarki urządzenia użytkownika. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google za pomocą Google Web Fonts.

Informacje dostawcy będącego osobą trzecią: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://fonts.google.com/https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

c) Używamy Google Web Fonts w celach optymalizacyjnych, w szczególności w celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia wyglądu bardziej przyjaznego dla użytkownika. 

XIX. Fast.Fonts

a)  Dla jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa używa czcionek Web Fonts opracowanych przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net). Po wywołaniu strony przeglądarka internetowa wprowadza do pamięci przeglądarki rodzaje czcionek celem poprawnego zaprezentowania tekstów oraz czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć bezpośrednio z serwerami z fonts.com. Tym sposobem fonts.com uzyskuje informację, że nasza strona została odwiedzona przez dany adres IP. Stosowanie czcionek z fonts.com ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, na komputerze użytkownika zostanie użyta czcionka standardowa.

Dodatkowe informacje na temat czcionek Web Fonts można znaleźć pod adresem www.fonts.com/info/legal oraz w polityce prywatności Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy jak i w polityce prywatności Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

c)  Używamy Fast.Fonts w celach optymalizacyjnych, w szczególności w celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia wyglądu bardziej przyjaznego dla użytkownika. 

XXI. Google Maps

W celu wyświetlania informacji geograficznych korzystamy z API Google Maps. Podczas korzystania z Google Maps firma Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji Maps przez odwiedzających strony internetowe. Warunkiem przekazania danych użytkownika jest udzielenie nam przez niego zgody na ich przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Podczas wywoływania naszej strony internetowej wyświetlamy tzw. „Powiadomienie o ciasteczkach“. Użytkownik ma tam możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie na „Akceptuj”. Klikając tam na „Odrzuć”, Google Maps zostaną wyświetlone użytkownikowi tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie na tekst informacyjny w oknie mapy. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając na poniższy przycisk „Odwołanie zgody/odwołaj analizę sieciową” w rozdziale „Prawa użytkownika”. Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google przetwarza dane osobowe użytkownika również w USA (patrz poniżej „Przekazywanie danych do kraju trzeciego”).

XX. Hotjar

a) Nasza strona internetowa korzysta z „Hotjar”, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dalej zwanej: „Hotjar”). 
Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na tej stronie internetowej.  Technologia Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają oni na poszczególnych stronach, na jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.) i pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje ciasteczka i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (zbierany i przechowywany wyłącznie w formie anonimowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unique device identifiers), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (wyłącznie kraj), preferowany język przeglądania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika.  Informacje te nie są wykorzystywane ani przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani nie są łączone z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach.
Hotjar wykorzystuje między innymi ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na danym komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej, a także tzw. kod śledzący. Ciasteczka używane przez Hotjar są przechowywane na komputerze przez różne okresy czasu, niektóre tylko podczas wizyty, a niektóre przez 365 dni. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do Hotjar na serwerze w Irlandii i tam przechowywane. Za pomocą kodu śledzenia gromadzone są następujące informacje: Dane zależne od urządzenia gromadzone przez komputer i przeglądarkę internetową:

- adres IP komputera (zbierany i przechowywany w anonimowym formacie)
- adres e-mail zawierający imię i nazwisko, o ile został nam podany za pośrednictwem naszej strony internetowej
- rozmiar ekranu komputera
- typ urządzenia i informacje o przeglądarce
- dane geograficzne (tylko kraj)
- język używany do wyświetlania naszej strony internetowej
- interakcje użytkownika
- polecenia myszki (ruch, pozycja i kliknięcia)
- wpisy z klawiatury

Dane logowania, które są automatycznie wykorzystywane przez nasz serwer przy stosowaniu Hotjar:

- domena odsyłająca
- odwiedzane strony internetowe
- dane geograficzne (tylko kraj)
- język używany do wyświetlania naszej strony internetowej
- data i godzina dostępu

Hotjar wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących użytkowania oraz świadczenia innych usług w związku z oceną naszej strony internetowej. Hotjar korzysta również z usług podmiotów trzecich (np. Google Analytics i Optimizely) w celu świadczenia usług. Te firmy zewnętrzne mogą przechowywać lub w inny sposób przetwarzać informacje przesyłane przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony internetowej (ewentualnie w tym również adres IP).

Informacje dostawcy będącego osobą trzecią: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Hotjar, możliwości ustawiania i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następującej stronie internetowej Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

c) Korzystamy z Hotjar w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczeń użytkowników. Statystyczna ocena zachowań użytkowników umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla użytkownika.

d) W naszym powiadomieniu o ciasteczkach użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Hotjar profilu użytkownika i informacji o odwiedzinach na naszej stronie internetowej oraz na ustawianie ciasteczek śledzących Hotjar i w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

XXVI. Matomo

This website uses the open source web analytics service Matomo. Matomo uses technologies that enable the recognition of the user across pages for the analysis of user behaviour (e.g. cookies or device fingerprinting). The information collected by Matomo about the use of this website is stored on our server. The IP address is anonymised before storage.

With the help of Matomo, we are able to collect and analyse data about the use of our website by website visitors. This enables us to find out, among other things, when which page views were made and from which region they come. We also collect various log files (e.g. IP address, referrer, browsers and operating systems used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analysing user behaviour in order to optimise both its website and its advertising. If a corresponding consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and § 25 para. 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user's terminal device (e.g. device fingerprinting) as defined by the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

VII. GOOGLE ANALYTICS

1. Nasza strona internetowa korzysta za zgodą użytkownika z  Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google (Universal) Analytics używa tzw. „ciasteczek”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat sposobu korzystania z tej strony internetowej (włącznie ze skróconym adresem IP) są zazwyczaj przekazywane do serwera Google i tam przechowywane, może to również obejmować przesyłanie danych do serwerów Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.
Usługa Google (Universal) Analytics przetwarza dane wyłącznie z anonimizacją adresu IP poprzez jego skrócenie, co zapewnia brak bezpośredniego odniesienia do osoby.   Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer Google LLC. w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google (Universal) Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

2. Wszystkie wyżej opisane procesy przetwarzania danych, w szczególności ustawianie ciasteczek Google Analytics w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu, będą realizowane tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Bez tej deklaracji zgody Google Analytics nie będzie wykorzystywany podczas wizyty użytkownika na stronie.

3. Celem korzystania z usługi analizy oglądalności stron internetowych i ciasteczek Google jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej poprzez udoskonalenie analizy zachowań użytkowników, aby w pełni uwzględnić zainteresowania i potrzeby naszych użytkowników. 

4. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Aby skorzystać z możliwości cofnięcia, dezaktywować tę usługę w „Powiadomieniu o ciasteczkach“ dostępnym na stronie internetowej. Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą realizacji zleceń w zakresie korzystania z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
W przypadku przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA.
Więcej informacji na temat Google (Universal) Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

VIII. WTYCZKI DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Przycisk Facebooka

a) Na tej stronie znajdują się zintegrowane wtyczki sieci społecznościowej Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wszystkie wtyczki Facebooka używane na tej stronie można rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku „Like” („Lubię to”). Zestawienie wtyczek udostępnianych przez Facebooka i ewentualnie używanych na tej stronie można znaleźć na oficjalnej stronie informacyjnej sieci społecznościowej:

developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook zbiera za pośrednictwem tych wtyczek informacje o odwiedzanej stronie internetowej oraz o usługach na niej oferowanych. Gromadzone informacje mogą obejmować na przykład system operacyjny, wersję sprzętu, ustawienia urządzenia, nazwy i typy plików i oprogramowania, poziom baterii i sygnału oraz identyfikatory urządzenia, lokalizacje urządzenia, w tym określone lokalizacje geograficzne za pomocą sygnałów GPS, Bluetooth lub WLAN, informacje o połączeniu, jak nazwa operatora sieci komórkowej lub internetowej, typ przeglądarki, język i strefa czasowa, numer telefonu komórkowego i adres IP. Facebook może łączyć informacje zebrane z różnych urządzeń.

W ramach korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy procedurę „Shariff“.

Stosowana wtyczka to jedynie grafika zawierająca prosty link HTML do portalu społecznościowego Facebook. Klikając na odpowiednią grafikę, użytkownik zostanie przekierowany do usług danej sieci. Przycisk ten nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy siecią społecznościową a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast przycisk nie zostanie kliknięty, nie dochodzi do wymiany pomiędzy użytkownikiem a siecią społecznościową.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że jako operator strony internetowej nie mamy wiedzy na temat zakresu, w jakim Facebook wykorzystuje te dane. Informacje na ten temat podaje sam Facebook. Informacje te można znaleźć w oficjalnej polityce prywatności Facebooka dostępnej pod adresem

http://de-de.facebook.com/policy.php

b) Prawną podstawę korzystania z wtyczek Facebooka w ramach rozwiązania Shariff po uprzednim uzyskaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem korzystania z wtyczki Facebooka jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej oraz wzrost komfortu użytkowania.

d) Aby uniemożliwić Facebookowi powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie z kontem użytkownika na Facebooku, można to zrobić wylogowując się z konta użytkownika na Facebooku po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami.

2. Przycisk Twittera

a) Na naszej stronie internetowej są zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Dostawcą tych funkcji jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

W ramach korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy procedurę „Shariff“.

Stosowana wtyczka to jedynie grafika zawierająca prosty link HTML do portalu społecznościowego Twitter. Klikając na odpowiednią grafikę, użytkownik zostanie przekierowany do usług danej sieci. Przycisk ten nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy siecią społecznościową a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast przycisk nie zostanie kliknięty, nie dochodzi do wymiany pomiędzy użytkownikiem a siecią społecznościową.

Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” istnieje możliwość powiązania przeglądanych stron internetowych z danym kontem na Twitterze oraz udostępnienia ich innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane do Twittera.

Zwracamy uwagę na fakt, że jako dostawca strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych ani o sposobie korzystania z nich przez Twittera. Jednak dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności Twittera pod adresem

http://twitter.com/privacy.

Ustawienia dotyczące ochrony danych w ramach korzystania z Twittera można zmienić pod następującym linkiem:

http://twitter.com/account/settings.

b) Prawną podstawę korzystania z wtyczek Twittera w ramach rozwiązania Shariff po uprzednim uzyskaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem korzystania z wtyczki Twittera jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej oraz wzrost komfortu użytkowania.

d) Aby uniemożliwić Twitterowi powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie z profilem użytkownika na Twitterze, można to zrobić wylogowując się z profilu użytkownika na Twitterze po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami.

3. Przycisk LinkedIn

a) Ta strona internetowa korzysta z wtyczki sieci społecznościowej LinkedIn z siedzibą w Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

W ramach korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy procedurę „Shariff“.

Stosowana wtyczka to jedynie grafika zawierająca prosty link HTML do portalu społecznościowego LinkedIn. Klikając na odpowiednią grafikę, użytkownik zostanie przekierowany do usług danej sieci. Przycisk ten nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy siecią społecznościową a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast przycisk nie zostanie kliknięty, nie dochodzi do wymiany pomiędzy użytkownikiem a siecią społecznościową.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że jako operator strony internetowej nie mamy wiedzy na temat zakresu, w jakim LinkedIn wykorzystuje te dane. Informacje na ten temat podaje sam LinkedIn. Informacje te można znaleźć w oficjalnej polityce prywatności dostępnej pod adresem

https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy.

b) Prawną podstawę korzystania z wtyczek LinkedIn w ramach rozwiązania Shariff po uprzednim uzyskaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem korzystania z wtyczki LinkedIn jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej oraz wzrost komfortu użytkowania.

d) Aby uniemożliwić LinkedIn powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie z profilem użytkownika na LinkedIn, można to zrobić wylogowując się z profilu użytkownika na LinkedIn po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami.

4. Przycisk Xing

a) Ta strona internetowa korzysta z wtyczki sieci społecznościowej Xing SE z siedzibą w Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

W ramach korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy procedurę „Shariff“.

Stosowana wtyczka to jedynie grafika zawierająca prosty link HTML do portalu społecznościowego Xing. Klikając na odpowiednią grafikę, użytkownik zostanie przekierowany do usług danej sieci. Przycisk ten nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy siecią społecznościową a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast przycisk nie zostanie kliknięty, nie dochodzi do wymiany pomiędzy użytkownikiem a siecią społecznościową.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że jako operator strony internetowej nie mamy wiedzy na temat zakresu, w jakim Xing wykorzystuje te dane. Informacje na ten temat podaje sam Xing. Informacje te można znaleźć w oficjalnej polityce prywatności Xing dostępnej pod adresem
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b) Prawną podstawę korzystania z wtyczek Xinga w ramach rozwiązania Shariff po uprzednim uzyskaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem korzystania z wtyczki Xing jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej oraz wzrost komfortu użytkowania.

d) Aby uniemożliwić Xing powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie z kontem użytkownika na Xing, można to zrobić wylogowując się z konta użytkownika na Xing po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami.

5. Przycisk Instagrama

a) Informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

W ramach korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy procedurę „Shariff“.

Stosowana wtyczka to jedynie grafika zawierająca prosty link HTML do portalu społecznościowego Facebook. Klikając na odpowiednią grafikę, użytkownik zostanie przekierowany do usług danej sieci. Przycisk ten nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy siecią społecznościową a naszymi gośćmi tylko wtedy, gdy gość aktywnie kliknie na przycisk udostępniania. Dopiero wtedy dane użytkownika zostaną przekazane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli natomiast przycisk nie zostanie kliknięty, nie dochodzi do wymiany pomiędzy użytkownikiem a siecią społecznościową.

Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że jako operator strony internetowej nie mamy wiedzy na temat zakresu, w jakim Instagram wykorzystuje te dane. Informacje na ten temat podaje sam Instagram. Informacje te można znaleźć w oficjalnej polityce prywatności Instagrama dostępnej pod adresem:
Dalsze informacje w tym zakresie są dostępne w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

b) Prawną podstawę korzystania z wtyczek Facebooka w ramach rozwiązania Shariff po uprzednim uzyskaniu zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem korzystania z wtyczki Instagram jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej oraz wzrost komfortu użytkowania.

d) Aby uniemożliwić Instagramowi powiązanie wizyty użytkownika na naszej stronie z kontem użytkownika na Instagramie, można to zrobić wylogowując się z konta użytkownika na Instagramie po zapoznaniu się z niniejszymi informacjami.

IX. EDYCJA OBRAZU

a) W ramach funkcji „BE A HERO“ na naszej stronie internetowej oferujemy każdemu użytkownikowi możliwość przesłania swojego zdjęcia, które następnie będzie edytowane za pomocą maski. Następnie użytkownik otrzymuje indywidualny adres URL, pod którym może udostępnić lub pobrać zdjęcie.

Przed wysłaniem zdjęcia użytkownik jest informowany o przetwarzaniu danych. Wysyłając zdjęcie, użytkownik wyraża zgodę na to przetwarzanie.

b) W przypadku wyrażenia zgody prawną podstawę tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem przetwarzania danych jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie strony internetowej.

d) W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia zamieszczonego obrazu.

XXII. Learning Management System

1. Grupa Horsch korzysta z Learning Management System, aby móc oferować treści szkoleniowe w formie cyfrowej, prowadzić historię uczestników szkoleń oraz zarządzać wynikami i wymaganiami dotyczącymi dalszych szkoleń. Ponadto dane te służą również jako potwierdzenie warunków wstępnych do dalszych szkoleń.

Na naszej stronie Learning Management oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do okna wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te są przekazywane osobom trzecim tylko do zarejestrowanej przez użytkownika firmy. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres główny, miasto, kod pocztowy.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane: adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji.

W trakcie dalszego korzystania z portalu przetwarzane są takie dane jak odbyte szkolenia i ich wyniki.

2. W przypadku zgody użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Dane dotyczące rejestracji i korzystania z cyfrowych szkoleń na naszej stronie internetowej są niezbędne do ewidencji i historii szkoleń zgodnie ze zgodą użytkownika.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

4. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację lub odwołać zgodę. W każdej chwili można zmienić zapisane dane dotyczące użytkownika. Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

XXIII. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują mu następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeżeli takie przetwarzanie istnieje, wówczas użytkownik może zażądać od administratora informacji dotyczących następujących aspektów:

(1) cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane,

(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych,

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym odnośne dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,

(4) planowany okres przechowywania odnośnych danych osobowych lub, jeśli podanie konkretnych informacji w tym zakresie jest niemożliwe, kryteria określania okresu przechowywania,

(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania odnośnych danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

(6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

(7) wszystkie dostępne informacje dotyczące pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą,

(8) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do zażądania informacji o tym, czy jego dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście użytkownik, może zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec administratora, o ile przetwarzane dane osobowe go dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W razie zaistnienia któregoś z poniższych warunków użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

(1) jeżeli kwestionuje on prawidłowość dotyczących go danych osobowych przez okres, który umożliwia administratorowi weryfikację prawidłowości danych osobowych,

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

(4) użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie stwierdzono, czy uzasadnione powody po stronie administratora są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu użytkownika.

Jeżeli przetwarzanie odnośnych danych osobowych zostało ograniczone, takie dane można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, administrator informuje o tym użytkownika przed uchyleniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia odnośnych danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Odnośne dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2) Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3) Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO.

(4) Odnośne dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Odnośne dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6) Odnośne dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli administrator upublicznił odnośne dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której te dane dotyczą żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) oraz art. 9 ust. 3 RODO,

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych wobec administratora, wówczas administrator ten jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione odnośne dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem.

Użytkownikowi przysługuje prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego odnośne dane osobowe, które dostarczył administratorowi. Ponadto użytkownik ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując to prawo, użytkownik ma ponadto prawo żądania, by odnośne dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć negatywnego wpływu na wolności i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania odnośnych danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie niezbędnych i godnych ochrony podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli odnośne dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania odnośnych danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, odnośnych danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – użytkownik może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do cofnięcia deklaracji zgody zgodnie z prawem o ochronie danych

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć deklarację zgody zgodnie z prawem o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, lub

(3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane są przetwarzane.

Jednakże decyzje nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika.

W przypadkach, o których mowa w (1) i (3) administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Koniec polityki prywatności