Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej albo za inny kontakt z nami.

 

Ochrona danych osobowych ma dla nas priorytetowe znaczenie. Ze strony internetowej generalnie można korzystać bez podawania danych osobowych. Jednak w przypadku skorzystania z oferty naszej firmy za pośrednictwem strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się nieodzowne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy na nie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą odbywa się zawsze zgodnie z aktualną federalną ustawą o ochronie danych (BDSG), ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) obowiązującym od 25.05.2018 r. oraz niemiecką ustawą o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach (TTDSG).

Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować o rodzaju, zakresie i celu przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Nasza firma wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niemniej jednak transmisja danych przez internet może nie być całkowicie bezpieczna, dlatego nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

I. Definicje

Polityka prywatności naszej firmy opiera się na RODO. Nasza polityka prywatności ma być czytelna i zrozumiała. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić zastosowaną terminologię:

1. Dane osobowe

Dane osobowe „oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w dalszej części „osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej” (art. 4 ust. 1 RODO).

2. Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

3. Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub szereg operacji przeprowadzanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów lub bez nich w związku z danymi osobowymi, jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikowanie, selekcjonowanie, kontrolowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub powiązywanie, ograniczanie przetwarzania, usuwanie lub niszczenie.

4. Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5. Profilowanie

Profilowanie oznacza wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub zmianą miejsca pobytu tej osoby fizycznej.

6. Pseudonimizacja

Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można przyporządkować ich konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez korzystania z dodatkowych informacji. Te informacje dodatkowe są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

Administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych.

8. Podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe na zlecenie administratora.

9. Odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stronami trzecimi, czy nie. Urzędy, które mogą uzyskać wgląd w dane osobowe w ramach określonego dochodzenia na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uważane za odbiorców.

10. Strona trzecia

Strona trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub każdy inny organ poza osobą, której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym i osobami upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.

11. Zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome jednoznaczne okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

II. Administrator

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych krajowych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich oraz innych przepisów prawa o ochronie danych jest:

 

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf Deutschland
Tel.: +49 9431 7143-0
Faks.: +49 9431 7143-9200

E-mail: infoemail image left@email image righthorsch.com
Website: www.horsch.com

III. Inspektor ochrony danych

BCCO GmbH
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

 

Tel.: +49 941 69800800
E-mail: datenschutzemail image left@email image righthorsch.com

IV. Udostępnianie strony internetowej

1. Hosting strony internetowej

Obsługa tej strony internetowej odbywa się za pośrednictwem tak zwanego hostingodawcy, na którego europejskich serwerach przechowywana jest zawartość strony internetowej.

Wyboru hostingodawcy dokonano z zachowaniem należytej staranności; ponadto podjęto wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia przetwarzania danych dopuszczalnego zgodnie z prawem o ochronie danych (na przykład zawarcie umowy zlecenia przetwarzania danych osobowych).

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Gromadzone są wówczas następujące dane:

 • system operacyjny użytkownika
 • dostawca usług internetowych użytkownika
 • adres IP użytkownika
 • data i czas wizyty
 • witryny, które przekierowują system użytkownika na naszą stronę internetową
 • witryny, otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • pobrany plik
 • ilość przesłanych danych

Prawną podstawę tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu dostarczenia strony internetowej do komputera użytkownika. W związku z tym adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji. Z tymi celami związany jest również nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych na potrzeby udostępniania strony internetowej będzie to mieć miejsce po zakończeniu danej sesji.

4. Gromadzenie danych potrzebnych do udostępniania strony internetowej jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej, w związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

V. Pliki dziennika

1. Dane będą również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika. Prawną podstawę tworzenia plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. Przechowywanie w plikach dziennika ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania strony internetowej. Ponadto dane te pomagają nam w optymalizacji strony internetowej i zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście analiza danych do celów marketingowych nie ma miejsca. Z tymi celami związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Dane w plikach dziennika są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie wykraczające poza ten okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

4. Przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma prawa do sprzeciwu.

VI. Ciasteczka

1. Nasza strona internetowa używa ciasteczek. Ciasteczka (cookies) to pliki tekstowe zapisywane w systemie komputerowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, ciasteczko może zostać zapisane w systemie operacyjnym użytkownika. Ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

W ciasteczkach są zapisywane i przekazywane następujące dane:

 • ustawienia języka
 • informacje dotyczące logowania
 • artykuły w koszyku

Na naszej stronie internetowej stosujemy również ciasteczka, które umożliwiają analizę zachowań internautów. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 • wyszukiwane słowa
 • częstotliwość wizyt na stronie
 • korzystanie z funkcji strony internetowej

2. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem ciasteczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie. O ile przetwarzanie danych opiera się na naszych uzasadnionych interesach, prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. Stosowanie ciasteczek ma za zadanie ułatwić użytkownikowi korzystanie ze strony internetowej. Wykorzystanie ciasteczek analitycznych ma na celu poprawę jakości strony internetowej do stałego optymalizowania naszej oferty w oparciu o wiedzę zdobytą na temat dokładnego sposobu korzystania z witryny. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 lit. f) RODO.

4. Ciasteczka są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego na naszą stronę internetową. W związku z tym użytkownik posiada pełną kontrolę nad korzystaniem z ciasteczek. Przesyłanie ciasteczek można wyłączyć lub ograniczyć, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Już zapisane ciasteczka można w każdej chwili usunąć. Może to również nastąpić automatycznie. W przypadku dezaktywowania ciasteczek naszej strony internetowej korzystanie z wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe.

VII.Consent Management Tool

Podczas wywoływania naszej strony internetowej wyświetlamy powiadomienie „Ustawienia dotyczące ochrony danych“, które wykorzystujemy w naszej platformie zarządzania zgodami.

Nasz Consent Manager jest kontrolowany za pomocą wymaganego ciasteczka „CookieConsent”. Mechanizm ten służy do zarządzania zgodą użytkownika na stosowanie ciasteczek na naszej stronie internetowej.

Jeśli ciasteczko „CookieConsent” nie występuje, zostanie wyświetlony Consent Manager. Jeśli użytkownik odrzuci stosowanie ciasteczek opcjonalnych, ciasteczko „CookieConsent” otrzyma wartość „Mandatory” i zostaną ustawione różne domyślne ciasteczka usuwania. Po ponownym uruchomieniu przeglądarki zostanie ponownie wyświetlony Consent Manager.

Jeśli w Consent Manager użytkownik wyrazi zgodę na technicznie wymagane usługi, wartość „mandatory“ będzie przechowywana w ciasteczku „CookieConsent” z separatorem „|”. Przykładowo w przypadku wyrażenia zgody na wszystkie usługi pojawi się następująca wartość: „mandatory|Marketing|Stats|External|Unclassified”.

Media zewnętrzne, takie jak Google Maps lub YouTube, są blokowane domyślnie. Jeśli ciąg znaków „External” jest zawarty w ciasteczku „CookieConsent”, nastąpi ponowne załadowanie tych mediów zewnętrznych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę w zablokowanym kontenerze mediów, wartość w ciasteczku„CookieConsent” zostanie rozszerzona o „external” i nastąpi ponowne załadowanie odpowiedniej zawartości.

Jeśli wartość ciasteczka „CookieConsent” zawiera ciągi znaków „Marketing”, „Stats” lub „Unclassified”, inicjowany jest Google Tag Manager, który kontroluje odpowiednie usługi w oparciu o podaną wartość. W przeciwnym razie Google Tag Manager pozostaje nieaktywny. W przypadku już udzielonej zgody ostatni krok zostanie wykonany natychmiast.

Zgoda użytkownika obowiązuje do końca sesji przeglądarki.

Prawną podstawę korzystania z zarządzania zgodami stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia lub odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując odpowiednią kategorię w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie.

VIII. Formularz kontaktowy i kontakt mailowy

a) Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik zrealizuje tę opcję, dane wprowadzone w oknie wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

Do celów przetwarzania danych zgoda użytkownika jest uzyskiwania w procesie wysyłki, pojawia się tu również odnośnik do niniejszej polityki prywatności.

Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną.

W tym kontekście żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania komunikacji.

b) W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Prawną podstawę przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości mailowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli kontakt drogą elektroniczną ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawę prawną w zakresie przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c) Przetwarzanie danych osobowych z okna wprowadzania danych służy nam wyłącznie do edytowania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną stanowi to uzasadniony interes niezbędny w procesie przetwarzania danych.

Pozostałe dane osobowe przetworzone podczas procesu wysyłania uniemożliwiają niewłaściwe wykorzystanie formularza kontaktowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

d) Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych w oknie wprowadzania danych na formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, będzie to mieć miejsce w sytuacji zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja zostaje zakończona, jeżeli na podstawie okoliczności można wywnioskować, że fakty, o których mowa, zostały ostatecznie wyjaśnione.

Dane osobowe dodatkowo zgromadzone podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w ramach nawiązywania kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.

IX. Rejestracja użytkownika

1. Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do okna wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane: adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji.

2. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Rejestracja użytkownika jest konieczna do udostępnienia określonych treści i usług na naszej stronie internetowej lub do realizacji umowy z użytkownikiem lub wdrożenia środków przedumownych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

4. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Ma to miejsce podczas procesu rejestracji w celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, gdy dane te nie są już niezbędne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych strony umowy w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych.

Użytkownik ma możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. W każdej chwili można zmienić zapisane dane dotyczące użytkownika.

Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

X. Rekrutacja online

1. Portal kariery Horsch

a) Na naszej stronie internetowej udostępniamy możliwość aplikowania online na wolne stanowiska pracy. W ramach tej procedury zbierane są dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, takie jak nazwisko, imię, miejsce zamieszkania, adres, dotychczasowe wykształcenie itp. Proces rekrutacji online wymaga zalogowania poprzez rejestrację.

W ramach rekrutacji online uzyskiwana jest wyraźna zgoda użytkownika.

b)  Przetwarzamy powyższe dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu nawiązania stosunków umownych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

c) Celem przetwarzania danych jest usprawnienie i przyspieszenie procesu rekrutacji.

d) Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku nawiązania stosunku pracy, podjęcia szkolenia, stażu lub innego stosunku służbowego po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dane będą początkowo nadal przechowywane i przekazywane do akt osobowych. W przeciwnym razie proces rekrutacji kończy się odmową. W takim przypadku dane zostaną usunięte po obsadzeniu stanowiska. Usunięcie nie następuje, jeżeli dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika jest w indywidualnych przypadkach niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkownika. Prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Usunięcie nie nastąpi również w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawnych będziemy zobowiązani do dalszego przechowywania danych osobowych użytkownika.

2. Inne portale pracy

Korzystamy również z różnych zewnętrznych portali pracy do zamieszczania ogłoszeń o pracę oraz otrzymywania aplikacji. Klikając na link w jednym z tych ogłoszeń o pracę, użytkownik zostanie przekierowany do odpowiedniego portalu pracy. Należy pamiętać, że nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez portal pracy. Za przetwarzanie danych osobowych przez portal pracy odpowiada sam portal pracy.

Do przetwarzania aplikacji i komunikacji z kandydatami częściowo wykorzystujemy hub odpowiedniego portalu pracy. W tym celu zawarliśmy z portalami pracy umowę zlecenia przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych przez nas i portal pracy opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wdrożenie środków przedumownych) i/lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na znalezieniu odpowiednich kandydatów na wolne stanowiska pracy i zapewnieniu efektywnego procesu rekrutacji.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dany portal pracy można znaleźć w polityce prywatności danego portalu.

XI. Newslettery

a)  Na naszej stronie internetowej udostępniamy użytkownikowi newsletter, który można zaprenumerować. Szczegóły dotyczące newslettera, w szczególności jego ewentualna zawartość, są wymienione w deklaracji zgody. Jeśli użytkownik zaprenumeruje nasz newsletter, zostaną nam przekazane dane wprowadzone przez użytkownika do okna wprowadzania danych podczas rejestracji do newslettera. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania newslettera, użytkownik musi podać wymagane przez nas dane: adres e-mail.

 

Podawanie innych danych osobowych przez użytkownika podczas rejestracji jest dobrowolne.

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procedurze double opt-in. Po dokonaniu rejestracji wyślemy użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail wiadomość, w której poprosimy o potwierdzenie chęci przesyłania mu w przyszłości naszego newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w terminie podanym w e-mailu, podane przez użytkownika dane zostaną zablokowane i usunięte po pięciu tygodniach. Ponadto zapisujemy adres IP użytkownika oraz czas rejestracji do newslettera i moment potwierdzenia. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

Do wysyłania naszego biuletynu korzystamy z usługi rapidmail. Dane użytkownika zostają w związku z tym przesłane do firmy rapidmail GmbH. W związku z tym firma rapidmail GmbH nie może wykorzystywać danych użytkownika do celów innych niż wysyłka newslettera. Firma rapidmail GmbH nie może przekazywać ani sprzedawać danych użytkownika. Rapidmail jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą oprogramowania do newsletterów, który został starannie wybrany zgodnie z wymogami RODO oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG).

b) W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie danych opiera się poza tym na naszych uzasadnionych interesach, prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO.

c) Dane wprowadzone przez użytkownika do okna wprowadzania danych podczas rejestracji są przetwarzane w celu osobistego zwrócenia się do użytkownika. Po potwierdzeniu zapisujemy adres e-mail użytkownika celem wysłania newslettera. Zapisujemy odpowiedni adres IP użytkownika oraz czas rejestracji i potwierdzenia celem umożliwienia udowodnienia rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienia ewentualnego nadużycia w kwestii danych osobowych użytkownika. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes. 

d) Powyższe dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia powyższego celu. Z tego względu przechowujemy powyższe dane użytkownika tak długo, jak długo jest on prenumeratorem newslettera. Po rezygnacji z prenumeraty newslettera powyższe dane będą przechowywane w sposób czysto statystyczny i anonimowy.

Zgodę na otrzymywanie newslettera można w każdej chwili cofnąć poprzez rezygnację z prenumeraty. Użytkownik może zrezygnować z prenumeraty, klikając na link zawarty w każdej wysyłanej przez nas do użytkownika wiadomości e-mail z newsletterem.

XII. Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej używamy Google Tag Manager do implementowania i zarządzania kodami śledzenia i innymi skryptami za pomocą jednego interfejsu. Google Tag Manager to rozwiązanie Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Sam Google Tag Manager nie ustawia żadnych ciasteczek i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Dba jedynie o prawidłowe wykonywanie na naszej stronie internetowej innych tagów, które z kolei mogą gromadzić dane.

Prawną podstawę przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem Google Tag Manager stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie i optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej oraz poprawie efektywności naszych działań marketingowych.

Użytkownik może wyłączyć korzystanie z Google Tag Manager, dezaktywując JavaScript w swojej przeglądarce lub korzystając z narzędzia, takiego jak dodatek do przeglądarki Ghostery. Należy jednak pamiętać, że może to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

XIII. Google Fonts

a) Na naszej stronie internetowej używamy „Google Web Fonts”, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej zwanej „Google”). Google Web Fonts umożliwia nam korzystanie z zewnętrznych czcionek, tak zwanych Google Fonts. W tym celu wymagana czcionka Google jest ładowana z przeglądarki internetowej do pamięci podręcznej przeglądarki podczas odwiedzania naszej witryny. Jest to konieczne, aby przeglądarka mogła wyświetlać optycznie poprawioną reprezentację naszych tekstów. Jeśli przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia na komputerze użytkownika zostanie użyta czcionka standardowa. Te czcionki internetowe są integrowane przez połączenie z serwerem, zwykle na serwerze Google w USA. Serwer otrzymuje informację, które z naszych stron internetowych odwiedził użytkownik. Google zapisuje również adres IP przeglądarki urządzenia użytkownika. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych i przetwarzanych przez Google za pomocą Google Web Fonts.

Informacje dostawcy będącego osobą trzecią: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia

Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Szczegółowe informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://fonts.google.com/, https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 oraz https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

c) Używamy Google Web Fonts w celach optymalizacyjnych, w szczególności w celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia wyglądu bardziej przyjaznego dla użytkownika.

XIV. Fast.Fonts

a)  Dla jednolitej prezentacji czcionek używamy czcionek Web Fonts opracowanych przez firmę Monotype GmbH (fonts.com lub fast.fonts.net). Po wywołaniu strony przeglądarka internetowa wprowadza do pamięci przeglądarki rodzaje czcionek celem poprawnego zaprezentowania tekstów oraz czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi się połączyć bezpośrednio z serwerami z fonts.com. Tym sposobem fonts.com uzyskuje informację, że nasza strona została odwiedzona przez dany adres IP. Stosowanie czcionek z fonts.com ma na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszych ofert online.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, na komputerze użytkownika zostanie użyta czcionka standardowa.

Dodatkowe informacje na temat czcionek Web Fonts można znaleźć pod adresem www.fonts.com/info/legal oraz w polityce prywatności Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy jak i w polityce prywatności Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO.

c) Używamy Fast.Fonts w celach optymalizacyjnych, w szczególności w celu usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia wyglądu bardziej przyjaznego dla użytkownika.

XV. Google Maps

W celu wyświetlania informacji geograficznych korzystamy z API Google Maps. Podczas korzystania z Google Maps firma Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania z funkcji Maps przez odwiedzających strony internetowe. Warunkiem przekazania danych użytkownika jest udzielenie nam przez niego zgody na ich przekazanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG.

Podczas wywoływania naszej strony internetowej wyświetlamy powiadomienie „Ustawienia dotyczące ochrony danych“.

Użytkownik ma tam możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie na „Akceptuj”. Akceptując tam tylko istotne ciasteczka, Google Maps zostaną wyświetlone użytkownikowi tylko po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych poprzez kliknięcie na tekst informacyjny w oknie mapy. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie. Jeśli użytkownik nie chce być bezpośrednio powiązany ze swoim profilem w Google, powinien przed aktywacją wylogować się ze swojego konta użytkownika.

Google gromadzi i przechowuje dane jako możliwe do oceny profile użytkowników, nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników, na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w zakresie spersonalizowanej reklamy, analizy rynku lub dostosowanego projektu stron internetowych Google. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, należy skontaktować się bezpośrednio z Google.

Usługę można całkowicie dezaktywować, wyłączając aplikację JavaScript w przeglądarce. W takim przypadku nie można jednak korzystać z wyświetlania map na tej stronie.

W przypadku przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA.

Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Warunki korzystania z Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatkowe warunki korzystania z Google Maps pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

XVI. Hotjar

a) Nasza strona internetowa korzysta z „Hotjar”, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dalej zwanej: „Hotjar”).
Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na tej stronie internetowej.  Technologia Hotjar pozwala nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają oni na poszczególnych stronach, na jakie linki klikają, co im się podoba, a co nie, itp.) i pomaga nam dostosować naszą ofertę do opinii użytkowników. Hotjar wykorzystuje ciasteczka i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach (w szczególności adres IP urządzenia (zbierany i przechowywany wyłącznie w formie anonimizowanej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unique device identifiers), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (wyłącznie kraj), preferowany język przeglądania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika.  Informacje te nie są wykorzystywane ani przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani nie są łączone z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach.
Hotjar wykorzystuje między innymi ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na danym komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej, a także tzw. kod śledzący. Ciasteczka używane przez Hotjar są przechowywane na komputerze przez różne okresy czasu, niektóre tylko podczas wizyty, a niektóre przez 365 dni. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do Hotjar na serwerze w Irlandii i tam przechowywane. Za pomocą kodu śledzenia gromadzone są następujące informacje: Dane zależne od urządzenia gromadzone przez komputer i przeglądarkę internetową:

 

 • adres IP komputera (zbierany i przechowywany w anonimizowanym formacie)
 • adres e-mail zawierający imię i nazwisko, o ile został nam podany za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • rozmiar ekranu komputera
 • typ urządzenia i informacje o przeglądarce
 • dane geograficzne (tylko kraj)
 • język używany do wyświetlania naszej strony internetowej
 • interakcje użytkownika
 • polecenia myszki (ruch, pozycja i kliknięcia)
 • wpisy z klawiatury

Dane logowania, które są automatycznie wykorzystywane przez nasz serwer przy stosowaniu Hotjar:

 • domena odsyłająca
 • odwiedzane strony internetowe
 • dane geograficzne (tylko kraj)
 • język używany do wyświetlania naszej strony internetowej
 • data i godzina dostępu

Hotjar wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących użytkowania oraz świadczenia innych usług w związku z oceną naszej strony internetowej. Hotjar korzysta również z usług podmiotów trzecich (np. Google Analytics i Optimizely) w celu świadczenia usług. Te firmy zewnętrzne mogą przechowywać lub w inny sposób przetwarzać informacje przesyłane przez przeglądarkę podczas odwiedzania naszej strony internetowej (ewentualnie w tym również adres IP).

Informacje dostawcy będącego osobą trzecią: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Hotjar, możliwości ustawiania i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następującej stronie internetowej Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Prawną podstawę stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG.

c) Korzystamy z Hotjar w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczeń użytkowników. Statystyczna ocena zachowań użytkowników umożliwia nam ulepszanie naszej oferty i uczynienie jej bardziej interesującą dla użytkownika.

d) W naszym powiadomieniu o ciasteczkach użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Hotjar profilu użytkownika i informacji o odwiedzinach na naszej stronie internetowej oraz na ustawianie ciasteczek śledzących Hotjar i w każdej chwili wycofać swoją zgodę.

XVII. Matomo

Na naszej stronie internetowej, która jest hostowana na naszych własnych serwerach, używamy oprogramowania open source Matomo (dawniej Piwik) do statystycznego rejestrowania i oceny korzystania z naszej strony internetowej. Podczas tego procesu żadne dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Matomo (InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia) korzysta za zgodą użytkownika z ciasteczek, które są przechowywane na danym komputerze i umożliwiają analizę korzystania z naszej strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat sposobu korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Skracamy adresy IP, tym samym dokonując ich anonimizacji przed ich zapisaniem, dla ochrony prywatności użytkownika. Anonimizowanego adresu IP nie da się wykorzystać do identyfikacji użytkownika.

Dane gromadzone przez Matomo na naszym serwerze są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i służą do optymalizacji naszej strony internetowej i jej zawartości. Nie są one przekazywane osobom trzecim.

Użytkownik może zablokować przechowywanie ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji naszej strony internetowej może okazać się niemożliwe.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie i ocenę tych danych, w ustawieniach dotyczących ochrony danych może on w każdej chwili wycofać swoją zgodę na ich przechowywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika zapisywane są ciasteczka opt-out, które uniemożliwiają Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Jeśli użytkownik usunie swoje ciasteczka, spowoduje to również usunięcie ciasteczek opt-out i konieczne może być ich ponowne aktywowanie.

Prawną podstawę przetwarzania danych osobowych z pomocą Matomo stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes polega na statystycznej ocenie zachowań użytkowników w celu ulepszenia strony internetowej i jej zawartości oraz optymalizacji korzystania z niej przez użytkownika. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie ciasteczek lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. device fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując odpowiednią kategorię w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Matomo można znaleźć w polityce prywatności Matomo: https://matomo.org/privacy.

XVIII. Google Analytics

1. Nasza strona internetowa korzysta za zgodą użytkownika z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczka na temat sposobu korzystania z tej strony internetowej (włącznie ze skróconym adresem IP) są zazwyczaj przekazywane do serwera Google i tam przechowywane, może to również obejmować przesyłanie danych do serwerów Google LLC. w Stanach Zjednoczonych.
Usługa Google Analytics przetwarza dane wyłącznie z anonimizacją adresu IP poprzez jego skrócenie, co zapewnia brak bezpośredniego odniesienia do osoby. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie przesłany w całości na serwer Google LLC. w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i internetu na rzecz właściciela strony internetowej. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google  Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 

2. Wszystkie wyżej opisane procesy przetwarzania danych, w szczególności ustawianie ciasteczek Google Analytics w celu odczytu informacji na używanym urządzeniu, będą realizowane tylko wtedy, gdy użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Bez tej deklaracji zgody Google Analytics nie będzie wykorzystywany podczas wizyty użytkownika na stronie.

3. Celem korzystania z usługi analizy oglądalności stron internetowych i ciasteczek Google jest zwiększenie efektywności naszej strony internetowej poprzez udoskonalenie analizy zachowań użytkowników, aby w pełni uwzględnić zainteresowania i potrzeby naszych użytkowników.

4. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie.
Zawarliśmy z firmą Google umowę dotyczącą realizacji zleceń w zakresie korzystania z Google Analytics, która zobowiązuje Google do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i nieprzekazywania ich osobom trzecim.
W przypadku przekazywania danych z UE do USA Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych Komisji Europejskiej, które mają zapewnić przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych w USA.
Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Informacje dla odwiedzających strony internetowe i aplikacje, w których używany jest Google Analytics, można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#info_for_visitors

Polityka prywatności i warunki korzystania z Google opisują sposób postępowania Google z danymi osobowymi podczas korzystania z produktów Google, w tym Google Analytics: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może użyć wtyczki do przeglądarki (dodatku do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics) do ustawiania ciasteczek opt-out, które zapobiegają gromadzeniu danych przez Google Analytics. Zapobiega to przekazywaniu danych dotyczących aktywności do Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

XIX. SEMrush

SEMrush (800 Boylston Street, Suite 2475, Boston, MA 02199, USA) to kompleksowa platforma marketingowa, która zapewnia narzędzia i dane do marketingu cyfrowego, SEO ( optymalizacja pod kątem wyszukiwarek), PPC (pay-per-click) i marketingu treści. Semrush umożliwia analizę naszej obecności w internecie, badanie słów kluczowych, analizę konkurencji, sprawdzanie profili linków zwrotnych i zarządzanie kampaniami reklamowymi. Używamy SEMrush w celu ulepszenia naszych strategii marketingowych online, zwiększenia naszej widoczności w wyszukiwarkach i optymalizacji naszej ogólnej efektywności online.

 

W tym celu SEMrush wykorzystuje anonimizowane dane dostarczone przez Google Analytics do celów dalszej analizy.

XX. Friendly Captcha

Korzystamy z widżetu Friendly Captcha w celu ochrony naszej strony internetowej przed spamem i nadużyciami. Prawną podstawę stanowi zarówno uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jak i nasz prawny obowiązek zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż jako operator strony internetowej musimy zapewnić dostępność usługi.
Friendly Captcha bazuje na mechanizmie proof-of-work i nie wykonuje żadnego śledzenia, nie przechowuje żadnych danych osobowych i nie używa żadnych ciasteczek. Podczas odwiedzania strony chronionej widżet kieruje urządzenie odwiedzającego na serwery Friendly Captcha, które proszą o wykonanie zadania arytmetycznego. Zadanie to jest rozwiązywane na urządzeniu odwiedzającego, a wynik jest przesyłany do serwera strony chronionej.

Friendly Captcha zbiera takie dane dziennika jak:

 

 •    Request Headers User-Agent, Origin i Referrer.
 •    Same puzzle, które zawierają informacje o koncie oraz klucz do strony internetowej, do której odnoszą się puzzle.
 •    Wersja widżetu.
 •    Znacznik czasu.

Więcej informacji na temat przetwarzania i przechowywania danych można znaleźć w przepisach o ochronie danych dla użytkowników końcowych Friendly Captcha GmbH pod adresem https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

XXI. Media społecznościowe

Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, podczas takiej wizyty dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika. W takim przypadku odpowiadamy wspólnie z operatorem danej sieci społecznościowej za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 26 RODO, o ile faktycznie wspólnie z operatorem sieci społecznościowej podejmujemy decyzję o przetwarzaniu danych i mamy wpływ na to przetwarzanie. O ile to możliwe, zawarliśmy z operatorami sieci społecznościowych umowy o wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO.

 

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności zgodnie z art. 26 RODO z operatorami sieci społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez poszczególne sieci społecznościowe. Na nasze możliwości znaczący wpływ ma polityka korporacyjna danego dostawcy. W przypadku dochodzenia praw przez osoby, których dane dotyczą, możemy przekazać te zapytania wyłącznie do operatora sieci społecznościowej.

Użytkownik może się z nami kontaktować za pośrednictwem różnych kanałów w naszych mediach społecznościowych. Zbieranie danych osobowych odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w ramach kontaktu. Podane przez użytkownika dane wykorzystujemy bez jego odrębnej zgody wyłącznie w celu realizacji i przetwarzania zapytania kontaktowego. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim lub przekazywanie odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zapytania użytkownika.

1. Facebook i Instagram

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do naszych profili na Facebooku i Instagramie obsługiwanych przez Meta. Kliknięcie jednego z tych linków spowoduje przekierowanie do naszego profilu na danej platformie. Podczas odwiedzania tych stron przetwarzanie danych osobowych jest zwykle realizowane przez firmę Meta Ireland Ltd. W przypadku korzystania z funkcji interaktywnych, takich jak komentowanie, udostępnianie lub ocenianie, przetwarzaniem danych zajmuje się wyłącznie Meta.

Wspólny administrator w rozumieniu art. 26 RODO

W przypadku obsługi naszej strony na Facebooku i Instagramie jesteśmy wspólnie z firmą Meta odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkownika:

Meta Platforms Ireland Limited 
4 Grand Canal Square 
Grand Canal Harbour 
Dublin 2 
Ireland

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę na Facebooku lub Instagramie, Meta gromadzi i przetwarza jego dane osobowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Meta pod adresem https://www.meta.com/privacy. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych przez Meta i nie możemy wziąć za nie odpowiedzialności.

Należy pamiętać, że Facebook i Instagram mają własne wytyczne dotyczące ochrony danych, na które nie mamy wpływu. Zalecamy uważne zapoznanie się z polityką prywatności tych platform przed ujawnieniem danych osobowych na tych platformach:

https://help.instagram.com/519522125107875

https://www.facebook.com/policy.php

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych Facebooka i Instagrama, użytkownik może wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Meta Platforms Ireland Limited (zwana dalej "Meta") udostępnia nam nasze strony na Facebooku i Instagramie, a my administrujemy nimi za pomocą odpowiedniego konta użytkownika. Dzięki tym stronom mamy możliwość zaprezentowania się użytkownikom Facebooka i Instagrama oraz nawiązywania z nimi kontaktu.

Możemy gromadzić dane osobowe na potrzeby obsługi naszej strony na Facebooku i Instagramie. Gromadzenie i przetwarzanie danych użytkownika odbywa się z reguły w formie pseudonimizowanej; w związku z tym nie jesteśmy w stanie przypisać danych użytkownika bezpośrednio do jego nazwy lub adresu e-mail. Przetwarzanie odbywa się za pośrednictwem profilu opartego na identyfikatorze lub ciasteczku. Użytkownik może mieć znaczący wpływ na przetwarzanie swoich danych; w tym celu wystarczy kliknąć na punkt menu Ustawienia na swoim profilu na Facebooku lub Instagramie.

Dane zebrane podczas wywoływania i korzystania ze stron oraz informacje podane przy nawiązaniu kontaktu z nami są przesyłane do Meta i tam przechowywane. Ponadto dane użytkownika mogą być również przeglądane przez pracowników prowadzących naszą stronę na Facebooku i Instagramie oraz udzielających odpowiedzi na wiadomości użytkownika.

W jaki sposób Meta wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka lub Instagrama do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka lub Instagrama są przypisane do poszczególnych użytkowników, jak długo Meta przechowuje te dane i czy dane z wizyt na danych stronach są przekazywane osobom trzecim, nie są jednoznacznie i wyraźnie określone przez Meta i nie są nam znane.

Facebook Insights i statystyki Instagrama

Meta udostępnia nam dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze strony na Facebooku i Instagramie za pośrednictwem funkcji „Insights” i „ Statystyki Instagrama”. Niemożliwe jest uzyskanie w ten sposób osobistego odniesienia. Informacje te mają charakter czysto funkcjonalny i pomagają nam lepiej analizować naszą stronę oraz dostosowywać ją do potrzeb i zainteresowań użytkownika. Jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego wizyty na naszej stronie na Facebooku i Instagramie, dopuszczalność takiego przetwarzania przez nas opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Pragniemy ocenić anonimizowane dane Insight w celu śledzenia zachowań użytkowników na danym fanpage i optymalizacji treści. Sama Meta przetwarza te dane w bardziej zaawansowany sposób; bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod tymi linkami:

https://help.instagram.com/788388387972460?helpref=uf_permalink

https://www.facebook.com/iq/tools-resources/audience-insights

Insights w Meta Business-Suite: https://www.facebook.com/business/help/700570830721044?id=765488040896522

Niektóre dane Insights są przesyłane na serwery Meta w USA i tam przechowywane. Przekazywanie danych do krajów trzecich jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia standardowych klauzul ochrony danych. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

Meta opublikowała również suplement do swoich regulacji z zakresu ochrony danych; można go przeczytać tutaj:

 https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Więcej informacji na temat Insights i korzystania z ciasteczek, a także możliwości ustawień można znaleźć pod adresem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

https://www.facebook.com/policies/cookies

Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być również gromadzone za pośrednictwem Insights od osób, które nie mają profilu na Facebooku lub Instagramie.

Informacje na temat podstawy prawnej i celu przetwarzania przez Meta, a także informacje dotyczące okresu przechowywania można znaleźć tutaj: https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Dostawcy usług marketingowych na Facebooku i Instagramie

Jeśli na potrzeby przetwarzania danych na naszej stronie na Facebooku i Instagramie korzystamy z dostawców usług, zawieramy z nimi odpowiednie umowy zlecenia przetwarzania danych osobowych. Na tej podstawie określamy zakres i warunki bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz niezbędne uprawnienia do wydawania poleceń zgodnie z art. 28 RODO.

Korzystamy z narzędzia Facelift firmy Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg) do łatwiejszego zarządzania naszymi kanałami w mediach społecznościowych. Z uwagi na to, że Facelift służy przede wszystkim do łatwiejszego wewnętrznego zarządzania wszystkimi prowadzonych przez nas kanałami w mediach społecznościowych, żadne dane osobowe nie są gromadzone poprzez samo połączenie pomiędzy Facelift a naszą stroną na Facebooku lub Instagramie. Jeżeli jednak użytkownik zadaje pytanie określone dokładniej w Facelift za pomocą funkcji komentarza na jednej z naszych witryn, zwłaszcza w celach reklamowych, tekst przepływa do narzędzia wraz z nazwą użytkownika i jest nam pokazywany. Wysłany tekst oraz nazwa użytkownika są usuwane natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Facelift jest używany w celu uproszczenia komunikacji między nami a odwiedzającym naszą witrynę na Facebooku lub Instagramie. W ten sposób mamy lepszy wgląd w komentarze użytkowników, co ułatwia komunikację z odwiedzającymi naszą witrynę na Facebooku lub Instagramie. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Funkcja komentarza na naszej stronie na Facebooku i Instagramie

Regularnie publikujemy wiadomości na naszej stronie na Facebooku i Instagramie. Aby umożliwić aktywną wymianę informacji, aktywowaliśmy odpowiednią funkcję komentarza na Facebooku i Instagramie. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usuwania nieodpowiednich wpisów (np. zawierających treści rasistowskie, niezgodne z prawem lub podobne). Z tego względu każdy komentarz zostanie sprawdzony pod kątem nieodpowiednich treści. Jednocześnie możemy zobaczyć, z którego profilu na Facebooku lub Instagramie opublikowano dany komentarz. Mamy dostęp do

 • treści komentarza
 • momentu utworzenia
 • identyfikatora użytkownika
 • nazwy użytkownika na Facebooku lub Instagramie

i możemy ustalić związek z poprzednimi postami i komentarzami. Przekazywanie danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca; w wyjątkowych przypadkach przepis prawa lub odpowiednie postanowienie sądu może zmusić nas do przekazania odpowiednich danych.

Kontakt

Użytkownik może się z nami skontaktować za pośrednictwem różnych kanałów na naszej stronie na Facebooku i Instagramie, wysyłając bezpośrednie wiadomości, polubienia lub komentarze. Po nawiązaniu kontaktu zostanie wyświetlona nazwa użytkownika zapisana na koncie użytkownika. Takie przetwarzanie jest dozwolone na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na pytania, reagowaniu na krytykę, budowaniu relacji i wymianie informacji. Pozwala nam to ulepszać nasze usługi i reagować na potrzeby naszych klientów. Komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych jest szczególnie ważna w docieraniu zwłaszcza do młodszych klientów. Bezpośrednie wiadomości są przechowywane bez ograniczeń czasowych, komentarze na fanpage oraz polubienia są przechowywane przez cały czas i mogą być przeglądane przez innych użytkowników.

Prawa osób, których dane dotyczą

Korzystając z naszych stron na Facebooku i Instagramie, użytkownik ma prawo do korzystania ze wszystkich praw opisanych w punkcie „Prawa osób, których dane dotyczą” zarówno wobec firmy Meta, jak i wobec nas. Zgodnie z naszą umową z Meta, niezwłocznie przekażemy zapytanie użytkownika do Meta w przypadku, gdy sprawa będzie dotyczyć Meta.

2. Twitter

Nasza strona internetowa wykorzystuje łącza do naszego konta na Twitterze, aby dostarczać najnowsze wiadomości i informacje o naszym przedsiębiorstwie.

HORSCH Maschinen GmbH korzysta z platformy technicznej i usług firmy Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA do oferowania serwisu krótkich wiadomości tekstowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób mieszkających poza terytorium Stanów Zjednoczonych jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia.
Zwracamy uwagę na to, że użytkownik korzysta z oferowanego tutaj serwisu krótkich wiadomości Twitter i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie).

Wspólny administrator w rozumieniu art. 26 RODO

W przypadku obsługi naszego konta na Twitterze jesteśmy wspólnie z firmą Twitter odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych

Informacje o rodzaju danych przetwarzanych przez Twittera oraz celach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Twittera: twitter.com/de/privacy
Informacje zbierane przez ciasteczka tego dostawcy są zazwyczaj przesyłane na serwer w USA i tam przechowywane. Przekazywanie danych osobowych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych.
Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Twittera, sposób ich przetwarzania i wykorzystywania ani na przekazywanie tych danych osobom trzecim. Twitter nie posiada również żadnych skutecznych możliwości kontroli w tym zakresie. W ramach korzystania z Twittera dane osobowe użytkownika będą zbierane, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez Twitter Inc. i tym samym niezależnie od kraju zamieszkania użytkownika przekazywane, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Twitter Inc. prowadzi działalność. Twitter z jednej strony przetwarza dobrowolnie wprowadzone dane, takie jak nazwisko i nazwa użytkownika, adres e-mail, numer telefonu lub kontakty z książki adresowej, jeśli użytkownik je przesyła lub synchronizuje. Z drugiej strony Twitter ocenia również treści udostępniane przez użytkownika w celu określenia tematów, którymi jest zainteresowany, przechowuje i przetwarza poufne wiadomości wysyłane bezpośrednio do innych użytkowników oraz może określić lokalizację użytkownika za pomocą danych GPS, informacji o sieci bezprzewodowej lub adresu IP użytkownika w celu przesyłania mu reklam lub innych treści.
Twitter Inc. może wykorzystać do oceny różne narzędzia analityczne, jak Twitter-Analytics czy Google-Analytics.  Nie mamy wpływu na wykorzystanie takich narzędzi przez serwis Twitter Inc. i nie zostaliśmy poinformowani o takim potencjalnym wykorzystaniu. Jeśli Twitter Inc. używa tego rodzaju narzędzi na profilu HORSCH Maschinen GmbH, nie zlecamy tego, nie zatwierdzamy ani nie wspieramy w żaden inny sposób. Nie udostępniono nam również danych uzyskanych w trakcie analizy. Za pośrednictwem naszego konta widzimy tylko niektóre nieosobowe informacje o aktywności na Twitterze, takie jak liczba kliknięć w profil lub link w danym tweecie. Co więcej, nie mamy możliwości zapobieżenia lub uniemożliwienia korzystania z takich narzędzi na danym koncie na Twitterze.
Wreszcie Twitter otrzymuje również informacje, kiedy użytkownik przegląda treści, na przykład, nawet jeśli nie utworzył konta. Te tak zwane „dane dziennika” mogą obejmować adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, informacje o uprzednio odwiedzanej stronie internetowej i przeglądanych stronach, lokalizację użytkownika, operatora telefonii komórkowej, używane urządzenie (w tym identyfikator urządzenia i identyfikator aplikacji), wyszukiwane hasła i informacje o ciasteczkach.
Przyciski lub widżety Twittera zintegrowane ze stronami internetowymi oraz stosowanie ciasteczek umożliwiają Twitterowi rejestrowanie wizyt na tych stronach i przypisywanie ich do profilu użytkownika na Twitterze. Dane te mogą być wykorzystane do oferowania treści lub reklamy dostosowanej do indywidualnych preferencji użytkownika. Z uwagi na to, że Twitter Inc. jest dostawcą spoza Europy, posiadającym europejski oddział tylko w Irlandii, zgodnie z własną interpretacją nie jest on związany niemieckimi przepisami o ochronie danych. Dotyczy to na przykład prawa użytkownika do informacji, blokowania lub usuwania danych lub możliwości sprzeciwu wobec wykorzystywania danych dotyczących użytkowania do celów reklamowych.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia przetwarzania swoich danych w ogólnych ustawieniach swojego konta na Twitterze oraz w punkcie „Ochrona danych i bezpieczeństwo”. Ponadto w opcjach ustawień można ograniczyć dostęp Twittera do danych kontaktowych i kalendarzowych, zdjęć, danych o lokalizacji itp. na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach). Zależy to jednak od używanego systemu operacyjnego.
Więcej informacji na temat tych elementów można znaleźć na następujących stronach pomocy technicznej w serwisie Twitter:

https://support.twitter.com/articles/105576#
https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz

O możliwości przeglądania własnych danych na Twitterze można dowiedzieć się tutaj: https://support.twitter.com/articles/20172711#
Informacje o wnioskach, jakie Twitter wyciąga na temat użytkownika, można znaleźć tutaj: https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Informacje na temat dostępnych opcji personalizacji i ustawień prywatności można znaleźć tutaj (wraz z dalszymi odnośnikami): twitter.com/personalization
Ponadto istnieje możliwość zażądania informacji poprzez formularz prywatności na Twitterze lub zapytania archiwalne:
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170320#

W odniesieniu do danych Match my i Twitter podlegamy obowiązkom określonym w aneksie dotyczącym przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający. Można go znaleźć tutaj: https://privacy.twitter.com/en/for-our-partners/global-dpa.

W odniesieniu do danych konwersji, którymi dzielimy się z Twitterem, my i Twitter podlegamy aneksowi dotyczącemu przetwarzania danych, który można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/conversion-api-dpa.html.

Korzystamy z raportów wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych oraz w celu optymalizacji naszych kampanii reklamowych na Twitterze.

W odniesieniu do raportów zbiorczych, my i Twitter podlegamy aneksowi dotyczącemu przetwarzania danych, który można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html


Również firma HORSCH Maschinen GmbH przetwarza dane użytkownika. Wprawdzie sama nie gromadzi żadnych danych za pośrednictwem swojego konta na Twitterze. Dane wprowadzane na Twitterze przez użytkownika, w szczególności nazwa użytkownika i treści publikowane w ramach konta użytkownika, są jednak przez nas przetwarzane, o ile ewentualnie retwittujemy lub odpowiadamy na tweety użytkownika albo też redagujemy tweety odnoszące się do konta użytkownika. Dane swobodnie publikowane i rozpowszechniane przez użytkownika na Twitterze są przez nas włączane do naszej oferty i udostępniane naszym followersom.

3. LinkedIn

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do naszego profilu na LinkedIn. Kliknięcie tego linku spowoduje przekierowanie na naszą stronę na LinkedIn.

LinkedIn służy nam do nawiązywania kontaktów z naszymi klientami, partnerami biznesowymi, potencjalnymi pracownikami i innymi zainteresowanymi podmiotami oraz do prezentowania naszej firmy i produktów. LinkedIn jest usługą LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli użytkownik znajduje się w UE, EOG lub Szwajcarii, LinkedIn Ireland Unlimited Company jest administratorem jego danych osobowych przekazywanych, gromadzonych lub przetwarzanych w związku z usługami LinkedIn.

Jeśli użytkownik znajduje się poza tymi krajami, LinkedIn Corporation jest administratorem jego danych osobowych przekazanych, zebranych od niego lub przetwarzanych w związku z naszymi usługami.

Informacje o ochronie danych LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych LinkedIn, użytkownik może wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Przetwarzanie danych osobowych przez nas i LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes). Nasz uzasadniony interes polega na utrzymywaniu i rozszerzaniu naszych relacji biznesowych oraz ulepszaniu naszych działań marketingowych i promocyjnych.

Odwiedzając lub korzystając z naszej obecności na LinkedIn, LinkedIn i my możemy zbierać informacje o użytkowniku. Mogą one obejmować dane osobowe, takie jak nazwa użytkownika, jego adres e-mail lub adres IP. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na rodzaj danych gromadzonych przez LinkedIn i sposób ich przetwarzania. Niemniej jednak zadbaliśmy o to, aby LinkedIn zobowiązał się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych (RODO). Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: https://legal.linkedin.com/dpa.

Aby dowiedzieć się więcej na temat charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych przez LinkedIn, a także poznać prawa użytkownika i opcje ustawień w celu ochrony prywatności, należy zapoznać się z wytycznymi LinkedIn dotyczącymi ochrony danych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz wytycznymi LinkedIn na temat ciasteczek pod adresem https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Funkcja komentarza na naszej stronie na LinkedIn

Regularnie publikujemy wiadomości na naszej stronie na LinkedIn. Aby umożliwić aktywną wymianę informacji, aktywowaliśmy odpowiednią funkcję komentarza na LinkedIn. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usuwania nieodpowiednich wpisów (np. zawierających treści rasistowskie, niezgodne z prawem lub podobne). Z tego względu każdy komentarz zostanie sprawdzony pod kątem nieodpowiednich treści. Jednocześnie możemy zobaczyć, z którego profilu na LinkedIn opublikowano dany komentarz. Mamy dostęp do

 • treści komentarza
 • momentu utworzenia
 • identyfikatora użytkownika
 • nazwy użytkownika na LinkedIn

i możemy ustalić związek z poprzednimi postami i komentarzami. Przekazywanie danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca; w wyjątkowych przypadkach przepis prawa lub odpowiednie postanowienie sądu może zmusić nas do przekazania odpowiednich danych.

4. Xing

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy linki do naszego profilu na Xing. Kliknięcie tego linku spowoduje przekierowanie na naszą stronę na Xing.

Wspólny administrator w rozumieniu art. 26 RODO

W przypadku obsługi naszego profilu na Xing jesteśmy wspólnie z firmą Xing odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych:

New Work SE
Dammtorstraße 30
20354 Hamburg
Tel.: +49 40 419 131-0
info@xing.com

Zwracamy uwagę na to, że użytkownik korzysta z oferowanego profilu na Xing i jego funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. udostępnianie, ocenianie). Nie mamy wpływu na rodzaj i zakres danych przetwarzanych przez Xing.

Xing przetwarza dane wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika i ocenia wszelkie udostępnione lub przeglądane przez użytkownika treści.

Informacje o rodzaju danych przetwarzanych przez Xing oraz celach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Xing: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XING jest portalem społecznościowym operatora New Work SE z siedzibą w Hamburgu. Członkowie mogą zwłaszcza zarządzać zarówno swoimi kontaktami zawodowymi jak i prywatnymi oraz nawiązywać nowe kontakty. Organizacje mogą założyć stronę z logo i krótkim profilem, publikować wiadomości i inicjować grupy dyskusyjne.
Do profilu firmowego musi być przypisany profil osobisty z uprawnieniami administratora. Dialog w grupach może się odbywać tylko poprzez profil osobisty osoby fizycznej.
Aby korzystać z funkcji sieciowych, należy zarejestrować się jako użytkownik. Istnieje darmowa wersja podstawowa oraz wersja płatna z funkcjami dodatkowymi. W przeciwieństwie do innych sieci społecznościowych XING opiera się bardziej na połączeniu kontaktu osobistego i elektronicznego, ma mniej komercyjny charakter i jest mniej wizualny. Skupiamy się na fachowej wymianie informacji na tematy specjalistyczne z osobami, które mają takie same zainteresowania zawodowe. Ponadto XING jest często wykorzystywany przez firmy i inne organizacje do rekrutacji pracowników i budowania wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy. W związku z tym XING jest połączony z platformą oceny pracodawców kununu.
XING udostępnia więcej informacji pod adresem: https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
XING jest obecnie używany przez firmę HORSCH Maschinen GmbH tylko w bardzo ograniczonym zakresie poprzez krótki profil i sporadyczne publikowanie wiadomości dotyczących zwłaszcza aktualnych ofert pracy.  Obecnie nie jest prowadzona tematyczna grupa dyskusyjna, jednakże jest to możliwe w przyszłości.
Aktualne informacje na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych za pośrednictwem XING.

5.  YouTube

YouTube, LLC jest spółką Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkownika usług Google, który jest stałym rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, o ile nie określono inaczej w polityce prywatności danej usługi, jest Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Wspólny administrator w rozumieniu art. 26 RODO

W przypadku obsługi naszej strony YouTube jesteśmy wspólnie z YouTube/Google odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych.

YouTube LLC 901
Cherry Ave.
San Bruno, CA 94066
USA
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland

Informacje o ochronie danych YouTube można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych YouTube, użytkownik może wypełnić odpowiedni formularz kontaktowy pod następującym linkiem:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

a) Linki do filmów w serwisie YouTube
Nasza strona internetowa zawiera linki do naszego kanału YouTube, za pośrednictwem którego udostępniamy filmy i informacje o naszej firmie. Po kliknięciu na link do naszego kanału YouTube użytkownik zostanie przekierowany na platformę YouTube.
YouTube przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli użytkownik posiada konto na YouTube i loguje się do YouTube, lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli użytkownik nie posiada konta na YouTube. Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika przez YouTube.

b) Zamieszczone filmy

1. Na tej stronie są również zamieszczane filmy z serwisu Youtube, ale będą one ładowane dopiero za zgodą użytkownika.
Po wyrażeniu zgody zostanie użyta udostępniona przez YouTube opcja „– rozszerzony tryb ochrony danych –”.
Jeśli użytkownik potwierdzi kliknięciem swoją zgodę na załadowanie filmu zamieszczonego na Youtube, zostanie nawiązane połączenie z Youtube i nastąpi połączenie z siecią Google Double Click.
Zgodnie z informacjami YouTube, na serwer YouTube w „– rozszerzonym trybie ochrony danych –” przekazywane są dane, w szczególności informacje o tym, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził, tylko jeśli użytkownik odtwarza film. Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, informacje te są przypisywane do jego konta w YouTube. Aby temu zapobiec, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta przed wizytą na naszej stronie internetowej.
Po kliknięciu w celu rozpoczęcia odtwarzania wbudowanego filmu, rozszerzony tryb ochrony danych YouTube będzie przechowywać na urządzeniu użytkownika tylko te ciasteczka, które nie zawierają żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik jest obecnie zalogowany do usługi Google. Ciasteczka te można zablokować za pomocą odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki.

Adres i link do polityki prywatności dostawcy zewnętrznego:
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
- polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
- opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated
- ustawienia dotyczące ochrony danych: https://www.youtube.com/intl/de_be/howyoutubeworks/user-settings/privacy 

Podczas oglądania na naszej stronie internetowej filmów zamieszczonych na YouTube, YouTube wykorzystuje ciasteczka i inne technologie do zbierania danych o zachowaniu użytkownika. Może to również obejmować łączenie danych gromadzonych przez YouTube z innymi danymi gromadzonymi przez inne usługi Google, takie jak Google Analytics.

Możliwe jest także ustawienie przez YouTube ciasteczek DoubleClick podczas oglądania na naszej stronie filmów z YouTube. DoubleClick to technologia Google, która umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie YouTube. Może to również prowadzić do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez YouTube. Nie mamy jednak kontroli nad wykorzystywaniem ciasteczek przez YouTube lub Google.

2. Prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę w „Ustawieniach dotyczących ochrony danych” na tej stronie.

3. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie wywoływania wysokiej jakości filmów bezpośrednio na stronie internetowej oraz zapewnienie większego komfortu użytkowania poprzez szybką dostępność.

c) Nasz kanał na YouTube
Stworzyliśmy kanał na YouTube, aby prezentować nasze produkty i usługi oraz dostarczać przydatnych informacji. Kanał na YouTube jest obsługiwany przez YouTube (YouTube LLC jest spółką Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) („YouTube”). Podczas odwiedzania naszego kanału YouTube dane są przesyłane do YouTube i tam przechowywane.

Gdy użytkownik odwiedza nasz kanał na YouTube, YouTube może przetwarzać jego dane osobowe. Może to obejmować na przykład adres IP użytkownika, informacje o używanym przez niego urządzeniu lub informacje o korzystaniu przez niego z kanału na YouTube. Nie mamy wpływu na rodzaj danych przetwarzanych przez YouTube i sposób, w jaki YouTube wykorzystuje te dane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez YouTube odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli użytkownik posiada konto na YouTube i loguje się do YouTube, lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli użytkownik nie posiada konta na YouTube. Nasz uzasadniony interes polega na atrakcyjnej prezentacji naszej firmy oraz komunikacji z klientami i zainteresowanymi podmiotami.

Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na rodzaj i zakres przetwarzania danych osobowych użytkownika przez YouTube.

Należy również pamiętać, że dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w Irlandii lub USA, ponieważ YouTube jest spółką Google Ireland z siedzibą w Irlandii, korzystającą również z serwerów w USA. YouTube wdrożył jednak standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych:

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika przez YouTube, a także jego praw i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Funkcja komentarza na naszej stronie na YouTube

Regularnie publikujemy wiadomości na naszej stronie na YouTube. Aby umożliwić aktywną wymianę informacji, aktywowaliśmy odpowiednią funkcję komentarza na YouTube. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego usuwania nieodpowiednich wpisów (np. zawierających treści rasistowskie, niezgodne z prawem lub podobne). Z tego względu każdy komentarz zostanie sprawdzony pod kątem nieodpowiednich treści. Jednocześnie możemy zobaczyć, z którego profilu na YouTube opublikowano dany komentarz. Mamy dostęp do

 • treści komentarza
 • momentu utworzenia

i możemy ustalić związek z poprzednimi postami i komentarzami. Przekazywanie danych osobom trzecim zasadniczo nie ma miejsca; w wyjątkowych przypadkach przepis prawa lub odpowiednie postanowienie sądu może zmusić nas do przekazania odpowiednich danych.

6. Konkursy

Regularnie organizujemy konkursy za pośrednictwem naszych portali społecznościowych. Jeśli użytkownik chce wziąć udział w tych konkursach, musimy zbierać i przechowywać dane osobowe użytkownika, nazwę użytkownika. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych. Zapisane dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów związanych z przeprowadzaniem konkursu. Prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Celem przetwarzania danych jest realizacja oferowanego przez nas konkursu.

7. Facelift

Korzystamy z narzędzia Facelift firmy Facelift brand building technologies GmbH (Facelift bbt, Gerhofstr. 19, 20354 Hamburg) do łatwiejszego zarządzania naszymi kanałami w mediach społecznościowych. Z uwagi na to, że Facelift służy przede wszystkim do łatwiejszego wewnętrznego zarządzania wszystkimi prowadzonych przez nas kanałami w mediach społecznościowych, żadne dane osobowe nie są gromadzone poprzez samo połączenie pomiędzy Facelift a naszą stroną na Facebooku lub Instagramie. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z jednym z naszych profili na stronach udostępnionych nam przez Meta w formie komentarza lub wiadomości, treść zawierająca informacje o profilu użytkownika zostanie przesłana do Faceliftcloud. Wysłany tekst oraz nazwa użytkownika są usuwane z Faceliftcloud natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Facelift jest używany w celu uproszczenia komunikacji między nami a odwiedzającym naszą witrynę na Facebooku lub Instagramie. W ten sposób mamy lepszy wgląd w komentarze użytkowników, co ułatwia komunikację z odwiedzającymi naszą witrynę na Facebooku lub Instagramie. Z tym związany jest również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

8. Quintly

Quintly to narzędzie do analizy mediów społecznościowych, które pomaga nam analizować i optymalizować naszą aktywność w mediach społecznościowych. Zapewnia funkcje monitorowania i analizowania danych z mediów społecznościowych, w tym między innymi wydajności postów, wzrostu liczby obserwujących, wskaźników zaangażowania czy informacji demograficznych. Quintly pozwala nam na zdobywanie ważnych informacji w celu ulepszania naszych strategii w mediach społecznościowych, identyfikowania trendów i lepszego poznania naszych odbiorców. Korzystamy z Quintly w celu gromadzenia danych z różnych platform mediów społecznościowych, porównywania i tworzenia przyjaznych dla użytkownika raportów.

Do dalszego przetwarzania Quintly wykorzystuje anonimizowane dane dostarczone przez nasze platformy mediów społecznościowych.

 

XXII. Konkursy i ankiety

a) Na naszej stronie internetowej można czasami wyrazić opinię na temat imprez i wziąć udział w konkursie, na przykład w ramach ankiety.

 

Ankiety są przetwarzane przez podmiot przetwarzający LimeSurvey i są anonimowe. Ewentualnie użyty kod dostępu nie jest przechowywany wraz z danymi. Jest on przechowywany w oddzielnej tabeli i aktualizowany tylko w celu odnotowania, czy dana ankieta została wypełniona. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z wynikami ankiety.
Nie przetwarzamy danych osobowych w ramach ankiet.

W kontekście udziału w konkursie gromadzone są dane niezbędne do realizacji konkursu, takie jak adres e-mail i potwierdzenie pełnoletności.

b) Przetwarzamy dane dotyczące konkursów w celu przeprowadzenia konkursu. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) RODO. O ile przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu nawiązania stosunków umownych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b) RODO.

c) Celem przetwarzania danych jest możliwość kontaktu w przypadku wygranej oraz potwierdzenie pełnoletności.

d) Dane zostaną usunięte nie później niż 30 dni po zakończeniu konkursu. Usunięcie nie następuje, jeżeli dalsze przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika jest w indywidualnych przypadkach niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W tym przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkownika. Prawną podstawę stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO. Usunięcie nie nastąpi również w przypadku, gdy na podstawie przepisów prawnych będziemy zobowiązani do dalszego przechowywania danych osobowych użytkownika.

XXIII. Edycja obrazu

a) W ramach funkcji „BE A HERO“ na naszej stronie internetowej oferujemy każdemu użytkownikowi możliwość przesłania swojego zdjęcia, które następnie będzie edytowane za pomocą maski. Następnie użytkownik otrzymuje indywidualny adres URL, pod którym może udostępnić lub pobrać zdjęcie.

Przed wysłaniem zdjęcia użytkownik jest informowany o przetwarzaniu danych. Wysyłając zdjęcie, użytkownik wyraża zgodę na to przetwarzanie.

b) W przypadku wyrażenia zgody prawną podstawę tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Celem przetwarzania danych jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie strony internetowej.

d) W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia zamieszczonego obrazu.

XXIV. Learning Management System

1. Grupa Horsch korzysta z Learning Management System, aby móc oferować treści szkoleniowe w formie cyfrowej, prowadzić historię uczestników szkoleń oraz zarządzać wynikami i wymaganiami dotyczącymi dalszych szkoleń. Ponadto dane te służą również jako potwierdzenie warunków wstępnych do dalszych szkoleń.

Na naszej stronie Learning Management  oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji poprzez podanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do okna wprowadzania danych, przekazywane do nas i zapisywane. Dane te są przekazywane osobom trzecim tylko do zarejestrowanej przez użytkownika firmy. Podczas procesu rejestracji zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres główny, miasto, kod pocztowy.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane: adres IP użytkownika oraz data i godzina rejestracji.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie tych danych jest uzyskiwana w ramach procesu rejestracji.

W trakcie dalszego korzystania z portalu przetwarzane są takie dane jak odbyte szkolenia i ich wyniki.

2. W przypadku zgody użytkownika prawną podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Dane dotyczące rejestracji i korzystania z cyfrowych szkoleń na naszej stronie internetowej są niezbędne do ewidencji i historii szkoleń zgodnie ze zgodą użytkownika.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

4. Dotyczy to danych zebranych podczas procesu rejestracji, jeśli rejestracja na naszej stronie internetowej zostanie anulowana lub zmieniona.

Użytkownik może w każdej chwili anulować rejestrację lub odwołać zgodę. W każdej chwili można zmienić zapisane dane dotyczące użytkownika. Jeżeli dane są niezbędne do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

XXV. Prawa osób, których dane dotyczą

Jesteśmy świadomi, że użytkownikowi przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem jego danych. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie użytkownika o przysługujących mu prawach i sposobach korzystania z nich.

 

 1. Prawo do informacji (art. 15 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji na temat rodzaju i celu przetwarzanych przez nas jego danych osobowych. W przypadku zapytania o udzielenie informacji, które nie zostało złożone na piśmie za pośrednictwem adresu kontaktowego już przechowywanego w naszych systemach, prosimy o wyrozumiałość, że może zaistnieć konieczność przedstawienia przez użytkownika dowodu, że jest on osobą, za którą się podaje. 
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): Użytkownik ma prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy na jego temat.
 3. Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Użytkownik ma prawo żądać usunięcia przez nas jego danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne lub jeśli ich przetwarzanie narusza przepisy prawa o ochronie danych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub cofnął zgodę na przetwarzanie.
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam dostarczył, oraz przekazać je innemu administratorowi.
 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów z naszej strony lub do celów marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do cofnięcia deklaracji zgody zgodnie z prawem o ochronie danych (art. 7, ust. 3 RODO): Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć deklarację zgody zgodnie z prawem o ochronie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Koniec polityki prywatności