Shuttle 10000 F

Minimale Standzeiten und effizienter Transport

Shuttle 10000 F

HORSCH Logistiklösung für Feststoffe

Shuttle 10000 F
 • Minimale Standzeiten durch verkürzte Befüllzeiten
 • effizienter Transport von landwirtschaftlichen Betriebsstoffen
 • Horsch Produktabbildung - Shuttle 10000 F Befüllöffnung
  Befüllöffnung
 • Horsch Produktabbildung - Shuttle 10000 F Förderband
  Förderband
 • Horsch Produktbild - Shuttle 10000 F Bedienzentrale
  Bedienzentrale
 • Aufnahme für LKW
  Aufnahme für LKW

Shuttle 10000 F

Technische Daten

HORSCH Shuttle  10000 F      
Длина (м)  6,25      
 2,50      
Высота (м)  2,59      
Транспортная высота (м)  4,00      
Вес в порожнем состоянии (кг)  2 950      
Бункер        
Объем бункера (л)  10 000      
   ок. 2
       
   80      
   макс. 200      
Гидр. магистраль слива  макс. 5      

DOWNLOADS Shuttle