Kvalitní sklizeň umožní jednoduchou a přitom kvalitní přípravu pozemků pro osev ozimé řepky

Kvalitní sklizeň umožní jednoduchou a přitom kvalitní přípravu pozemků pro osev ozimé řepky

Žňové práce se ještě stále nerozeběhly naplno. Sklizeny jsou již plochy ozimého ječmene a raných pšenic, které v některých oblastech ne zcela naplnily výnosové očekávání. Začínají se sklízet porosty ozimé řepky, ozimé pšenice a jarní ječmeny založené na lehkých mělkých půdách, písčitém či kamenitém podloží nebo tam, kde spadlo menší množství dešťových srážek. Výnosy jsou zde výrazně nižší oproti očekávání a u řepky je i nižší olejnatost. Pravdou je, že porosty na lepších stanovištích ještě čekají na sklizeň, kterou bude komplikovat nerovnoměrné dozrávání a polehlé obilí v místech, kde přišly přívalové deště a kroupy. Výnosy již zemědělci neovlivní, ale úrodu musí dostat v co nejlepší kvalitě rychle domů do skladů. Nesmí však zapomínat na to, že některé pozemky budou velmi rychle potřebovat kvalitně připravit pro založení nové ozimé řepky pro sklizeň v roce 2020. Na těchto pozemcích musí tedy myslet i na nízké strniště, dobře rozdrcenou a rozmístěnou slámu a úhrabky, aby zatížily rovnoměrně celou plochu pozemku. Pokud chcete, aby zasetá řepka rychle vzešla a měla dobré podmínky pro růst, uchovejte v půdě co nejvíce vláhy na její naklíčení a další růst. Kůlový kořen řepky potřebuje mít prokypřenou půdu do hloubky kolem 20 cm, aby mohl co nejlépe zásobovat rostlinu živinami a vodou. Nejlepší předplodinou pro ozimou řepku jsou včas sklizené plochy ozimého ječmene a rané pšenice. Těch se však nepěstuje mnoho a proto se nejvíce ozimé řepky zakládá po později sklizených plochách jarního ječmene a ozimé pšenice. V některých zemědělských podnicích se v posledních letech využívají ještě jako předplodiny víceleté pícniny, trávy na semeno a luskoobilní směsky sklízené na senáž či siláž.

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek hospodaří v Pardubickém kraji na výměře 6000 ha, na kterých pěstují ozimou řepku, obiloviny a krmné plodiny pro silnou živočišnou výrobu. Chovají zde 4000 kusů skotu z toho je dojnic 1700 kusů a 14 000 kusů prasat. Pro část zakládané ozimé řepky, kterou chtějí zaset nejlépe již v první polovině srpna, využívají již delší dobu jako předplodinu jetel červený, který se jim jako předplodina velmi osvědčil. Jetel červený sklízejí na senáž, kterou využívají pro krmení skotu. Po II. seči, která probíhá ke konci června, je veškerá narostená hmota odvezena z pole a je dostatek času pozemky kvalitně připravit i když je půda po jeteli hodně prosušená. Pro zjednodušení přípravy jediným přejezdem chtějí využít kombinovaný kypřič Terrano 4 MT, které je schopné postupně rozpracovat půdu do požadované hloubky. Dvě řady disků o průměru 52 cm velmi intenzivně rozpracují horní vrstvu půdy do hloubky okolo 12 cm a vytvoří tak dostatek jemné půdy pro uložení osiva řepky. Následně dvě řady radliček HMX prokypří půdu do požadované hloubky (max. do 35 cm)a po té je urovnaná půda uzavřena, utlačena dvojitým pěchem RolPack, aby nedocházelo k jejímu vysychání. Pokud nebude třeba, počítají již jen se setím ozimé řepky.

Kombinovaný kypřič Terrano 4 MT máte možnost vidět na fotkách a videu při přípravě půdy dne 1.7.2019 na středisku Luková na pozemku U Haulova lesa na výměře 47 ha. Tažný prostředek je traktor o výkonu 370 PS a při nastavení diskové sekce do hloubky 12 cm a radliček do hloubky 22 cm je pracovní rychlost soupravy 12 km/hod.