Pěstování máku v Zemědělském družstvu Hraničář Loděnice

Česká republika patří mezi největší producenty potravinářského máku. Jeho plochy i výkupní cena ca. 35 Kč/kg se v posledních letech stabilizovaly. Mák byl v roce 2017 v České republice pěstován na ploše asi 33 tisíc hektarů (rok 2008 - 70 tis.) a v průměru se sklidilo jen 0,65 t/ha. Loňský rok tedy přinesl nejnižší průměrný hektarový výnos v novodobé historii, protože došlo k poškození porostů mrazem v pozdější fázi vegetace.
Při pěstování máku jsou klíčovými faktory kvalita osiva a správné založení porostu. Vzcházení a počáteční vývoj představují pro mák jedno z nejkritičtějších období, kde se rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu pěstování. V posledních letech nejistotu vzcházení prohlubuje i rozkolísanost počasí.


Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice hospodaří aktuálně na výměře 2.794 ha v řepařské výrobní oblasti západně od Opavy na pozemcích s průměrnou nadmořskou výškou 300 metrů a s padesátiletým průměrným úhrnem srážek 640 mm/m². Činnost družstva je ze 70 % zaměřena na zemědělskou výrobu, 15 % tvoří kovovýroba a 15 % činnost zaměřená na produkci energie z obnovitelných zdrojů.
Mák setý pěstují každoročně na výměře kolem 100 ha a příprava těchto pozemků je prováděna klasicky. Na podzim se na všech pozemcích provede zimní orba do hloubky kolem 30 cm. Po vyzrání půdy na jaře jsou pozemky klasicky urovnány kombinovaným nářadím smyk + brány a poté je na povrch rozmeteno hnojivo. Konečnou přípravu a zapravení hnojiva před setím provede znovu stejné nářadí.

Pozemek Za malým o výměře 42 ha (viz fotografie) byl k setí máku připraven popsaným způsobem. Předplodinou zde byla silážní kukuřice a strniště bylo před orbou zmulčováno. Setí provedl secí stroj Pronto 6 DC výsevkem 1,3 kg/ ha dne 28.3.2018. Přestože bylo v době setí v půdě vláhy dost, povrch byl již prosušený. Pracovní talíře v secím stroji se proto nastavily do větší hloubky 5 cm, aby vlhkou půdu promíchaly se suchou. Pro přesnější uložení osiva máku se selo bez zavlačovačů a s větším přítlakem na kopírovací kolečka. Tak se vytvořily asi 2 cm hluboké brázdy, na jejichž dně v hloubce 0,5 cm bylo uloženo osivo máku. Má tak výrazně větší šanci naklíčit a vzejít, než osivo uložené jen pod povrch, kde půda velmi rychle prosychá.

Vzcházení máku na tomto pozemku budu dále sledovat. Přestože v této oblasti je roční úhrn srážek poměrně vysoký, doporučuji uchovat co nejvíce zimní vláhy v půdě.
Z toho důvodu by bylo lepší zoranou půdu urovnat již před nástupem zimy. Půda pak na jaře rovnoměrněji vyzrává a často se na jaře může zaset přímo, nebo po jedné přípravné operaci. V půdě se tak uchová více vláhy a tím se posílí záruka, že mák dobře vzejde.