Přísev jetele lučního do travního porostu

Trvalé travní porosty se k produkci sena či senáže využívají stále intenzívněji. Dřívější udržování i několik desítek let starých porostů z ekonomických důvodů už nevyhovuje. Způsobů, jak produkci z těchto ploch zvýšit, je několik. Základem je nejen pravidelné hnojení ať už minerálními nebo statkovými hnojivy, ale také pravidelným vápněním především tam, kde je půdní pH přirozeně nízké.
V případě, že jsou louky na jaře pravidelně ošetřené vláčením nebo urovnané po porytí od divokých prasat, je hustota víceletých trav jako jsou jílky či kostřavy zpravidla dostatečná a ve vysokém zastoupení. Po určité době začne však v takových travních porostech chybět bílkovinná složka. Nejefektivnější cesta ke zvýšení kvality je pak doplnění druhové složení louky o jetel luční.

Na fotografiích z 27.3. a 12.4.2017 vidíme přísev jetele lučního na farmě pana Kalouse na Písecku. Na podzim byla louka posečena tak, aby se omezila výška stařiny a přísev na jaře byl snazší. Brzy na jaře byla louka jednou převláčena. Samotné setí bylo naplánováno před předpovídanými srážkami. Cílem bylo omezit vliv trávovitých druhů, které spotřebovávají nejvíce půdní vláhy, aby tak měl jetel šanci obstát v jejich konkurenci.

Přísev proběhl secím strojem Pronto 4 DC napřímo do travního drnu. Při setí se pracovalo se zdvihnutými předními pracovními talíři. V případě, že by se totiž porost těmito talíři rozrušil, zvýšila by se pravděpodobnost zaplevelení dalšími druhy, čímž by klesla šance na zapojení přisévaného porostu jetele. Ze secího botek byly demontovány zavlačovače a díky dostatečné půdní vlhkosti byl nastaven i relativně nízký přítlak na botky - na stupnici hodnota 3,5. Na snímcích vidíme kvalitně proříznuté drážky, vytvořené secími botkami. Výsevek 12 kg jetele lučního červeného se uložil do hloubky 1 cm.

Na fotografiích z 25.4.2017 už vidíme rostlinky jetele lučního v děložních lístcích.