Ochrana údajů

HORSCH Maschinen GmbH | Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky nebo nás kontaktovali jiným způsobem.

Ochrana osobních údajů má pro nás obzvláště vysokou prioritu. Používání našich webových stránek je možné bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. Pokud však chcete využít některé z nabídek naší společnosti online, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a zároveň pro takové zpracování neexistuje žádný právní základ, obecně získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s platným spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG), obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od 25. května 2018 a TMG.

Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů by vás naše společnost chtěla informovat o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které zpracováváme, a poučit subjekty údajů o právech, která jim přísluší.

Naše společnost zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejdokonalejší ochranu zpracovávaných osobních údajů. Přenosy dat prostřednictvím internetu však vždy mohou mít nedostatky v zabezpečení, takže nelze zaručit absolutní ochranu.

I. DEFINICE

Prohlášení o ochraně osobních údajů naší společnosti vychází z obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být jednoduché a srozumitelné. Proto vám nejprve vysvětlíme používané pojmy:

1. Osobní údaje

Osobní údaje jsou „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“ (čl. 4 odst. 1 GDPR).

2. Subjekt údajů

Subjekt údajů je kterákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracuje správce.

3. Zpracování

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

4. Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

5. Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

6. Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

7. Správce

Správce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

8. Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

9. Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

10. Třetí strana

Třetí strana je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

11. Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

II. SPRÁVCE

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů členských států a také dalších předpisů o ochraně údajů je:

HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1
92421 Schwandorf Německo
Tel.: +49 9431 7143-0
Fax.: +49 9431 7143-9200

E-mail: info@horsch.com
Web: www.horsch.com

 

III. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bickel Consult
Sachverständigenbüro für Informations- und Kommunikationstechnik
Hermann-Köhl-Straße 14
93049 Regensburg 

Tel.: +49 941 69800800
E-mail: datenschutz@horsch.com

IV. POSKYTOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1. Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

Shromažďovány jsou při tom následující údaje:

 • operační systém uživatele
 • poskytovatel internetových služeb uživatele
 • IP adresa uživatele
 • datum a čas přístupu
 • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
 • webové stránky, vyvolané ze systému uživatele prostřednictvím našich webových stránek
 • načtený soubor
 • množství odeslaných dat

Právním základem pro dočasné ukládání dat je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložená po celou dobu trvání relace. Tyto účely jsou naším oprávněným zájmem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

4. Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek, proto uživatel nemá možnost vznést námitku.

V. SOUBORY PROTOKOLŮ

1. Údaje se ukládají rovněž do souborů protokolů našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele. Právním základem pro ukládání souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Ukládání do souborů protokolů probíhá za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho nám tyto údaje slouží k optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Vyhodnocování údajů pro marketingové účely v této souvislosti neprobíhá. Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Údaje v souborech protokolů jsou nejpozději po sedmi dnech vymazány. Uložení údajů nad tento rámec je možné. V takovém případě budou vymazány nebo zašifrovány IP adresy uživatelů tak, aby už nebylo možné je přiřadit k přistupujícímu klientu.

4. Ukládání údajů do souborů protokolů je nezbytně nutné pro provoz internetových stránek. Uživateli proto nepřísluší právo vznést námitku.

VI. SOUBORY COOKIE

1. Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči, resp. internetový prohlížeč je ukládá do počítačového systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá nějakou webovou stránku, může se do operačního systému uživatele uložit soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání této webové stránky.

Do souborů cookie se přitom ukládají a přenášejí následující údaje:

 • nastavení jazyka
 • informace o přihlášení
 • položky v nákupním košíku

Kromě toho na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které umožňují analýzu chování uživatelů při surfování. Tímto způsobem mohou být předávány následující údaje:

 • zadané hledané pojmy
 • četnost vyvolání stránek
 • využití funkcí webových stránek

2. Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Soubory cookie slouží ke zjednodušení používání webových stránek pro naše uživatele. Analytické soubory cookie se používají ke zlepšování kvality webových stránek, abychom na základě získaného poznání o přesném používání webových stránek mohli neustále optimalizovat naši nabídku. Na tom se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 písm. f) GDPR.

4. Soubory cookie se ukládají v počítači uživatele, který je předává naší stránce. Proto máte vy jako uživatel také úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete přenášení souborů cookie deaktivovat nebo omezit. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To se může dít i automaticky. Pokud deaktivujete soubory cookie pro naše webové stránky, může se stát, že už nebudete moci používat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

V částech VII. GOOGLE ANALYTICS máte možnost deaktivovat příslušné soubory cookie.

VII. GOOGLE ANALYTICS

1. Na našich webových stránkách používáme po získání vašeho souhlasu Google (Universal) Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google (Universal) Analytics používá tzv. „soubory cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem používání této webové služby, které vytvoří soubor cookie, (včetně zkrácené IP adresy), se zpravidla přenášejí na server Google a tam se ukládají, přičemž může dojít také k jejich předání na servery společnosti Google LLC. v USA.
Služba Google (Universal) Analytics zpracovává údaje výhradně s anonymizovanou IP adresou. Ta je zajištěna jejím zkrácením, díky kterému je vyloučena přímá souvztažnost s konkrétními osobami.   Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google LLC. v USA přenesena celá IP adresa a tam zkrácena. Společnost Google bude tyto informace používat naším jménem za účelem vyhodnocování vašeho používání těchto webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google (Universal) Analytics přitom nebude společností Google spojena s dalšími údaji.

2. Veškerá výše popsaná zpracování, především použití souborů cookie v rámci služby Google Analytics ke čtení informací na používaném koncovém zařízení, probíhají pouze za předpokladu, že jste nám k tomu udělili svůj výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Bez udělení tohoto souhlasu nebude služba Google Analytics během vaší návštěvy stránek použita.

3. Účelem používání analytických webových služeb a souborů cookie společností Google je zvyšování efektivity našich webových stránek prostřednictvím zdokonalené analýzy chování uživatelů, abychom mohli v plném rozsahu vyhovět zájmům a potřebám našich uživatelů. 

4. Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Toto odvolání provedete deaktivací této služby prostřednictvím odkazu „Oznámení o souborech cookie“ na našich webových stránkách. Se společností Google jsme za účelem používání služby Google Analytics uzavřeli smlouvu o zpracování, ve které se společnost Google zavázala chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám.
Ohledně předávání údajů z EU do USA se společnost Google odvolává na tzv. standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise, které mají zajistit dodržování evropské úrovně ochrany v USA.
Více informací o službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

Alternativně k výše uvedenému pluginu prohlížeče (doplněk prohlížeče k deaktivaci služby Google Analytics) můžete shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics deaktivovat také následujícím tlačítkem:

Kliknutím zde deaktivujete sledování

VIII. PLUGINY SOCIÁLNÍCH MÉDIÍ

1. Tlačítko Facebook

a) Tyto webové stránky používají tzv. pluginy sociální sítě Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Veškeré pluginy Facebooku používané na těchto webových stránkách poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“ („Líbí se mi“). Soupis pluginů poskytovaných Facebookem a případně používaných na těchto stránkách si můžete prohlédnout na oficiální informační stránce sociální sítě:

developers.facebook.com/docs/plugins/

Facebook prostřednictvím těchto pluginů shromažďuje informace o navštívených webových stránkách a službách na těchto webových stránkách. Mezi tyto shromažďované informace patří například operační systém, verze hardwaru, nastavení zařízení, názvy a typy souborů a softwaru, kapacita baterie a síla signálu, jakož i identifikační čísla zařízení, umístění zařízení, včetně speciální zeměpisné lokalizace, např. prostřednictvím signálů GPS, Bluetooth nebo WiFi, informace o připojení, jako je název poskytovatele mobilního spojení nebo internetového připojení, druh prohlížeče, jazyk a časové pásmo, číslo mobilního telefonu a IP adresa. Facebook může vzájemně spojit informace shromážděné z různých zařízení.

V rámci pluginů sociálních médií používáme řešení „Shariff“.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na sociální síť Facebook. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Share (Sdílet). Až tehdy budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi vámi a sociální síti nedojde.

Výslovně upozorňujeme na to, že jako provozovatelé webových stránek nemáme informace o tom, v jakém rozsahu Facebook tyto údaje používá. V této věci vám poskytne informace samotný Facebook. Můžete je rovněž najít v oficiálním prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook, které najdete zde:

http://de-de.facebook.com/policy.php

b) Právním základem pro používání pluginů sítě Facebook v rámci řešení Shariff po předchozím udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem použití pluginu sítě Facebook je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby Facebook spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na Facebooku, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na Facebooku odhlásíte.

2. Tlačítko Twitter

a) Na našich webových stránkách jsou integrovány funkce služby Twiter. Poskytovatelem těchto funkcí je společnost Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

V rámci pluginů sociálních médií používáme řešení „Shariff“.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na sociální síť Twitter. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Share (Sdílet). Až tehdy budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi vámi a sociální síti nedojde.

Pokud používáte Twitter a například funkci „Re-Tweet“, budou vámi navštívené webové stránky spojeny s vaším účtem na Twitteru a oznámeny jiným uživatelům. Tímto dochází také k přenosu údajů na Twitter.

Upozorňujeme, že jakožto pouzí poskytovatelé našich webových stránek nemáme informace o obsahu těchto údajů ani o jejich používání sítí Twitter. Více informací k tomuto tématu však najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Twitter zde:

http://twitter.com/privacy.

Kliknutím na následující odkaz můžete změnit vaše nastavení ochrany údajů na Twitteru:

http://twitter.com/account/settings.

b) Právním základem pro používání pluginů sítě Twitter v rámci řešení Shariff po předchozím udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

c) Účelem použití pluginu sítě Twitter je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby Twitter spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na Twitteru, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na Twitteru odhlásíte.

3. Tlačítko LinkedIn

a) Tyto webové stránky používají plugin sociální sítě LinkedIn se sídlem ve Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

V rámci pluginů sociálních médií používáme řešení „Shariff“.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na sociální síť LinkedIn. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Share (Sdílet). Až tehdy budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi vámi a sociální síti nedojde.

Výslovně upozorňujeme na to, že jako provozovatelé webových stránek nemáme informace o tom, v jakém rozsahu LinkedIn tyto údaje používá. V této věci vám poskytne informace samotný LinkedIn. Můžete je rovněž najít v oficiálním prohlášení o ochraně osobních údajů, které najdete zde:

https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy.

b) Právním základem pro používání pluginů sítě LinkedIn v rámci řešení Shariff po předchozím udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem použití pluginu sítě LinkedIn je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby LinkedIn spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na LinkedIn, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na LinkedIn odhlásíte.

4. Tlačítko Xing

a) Tyto webové stránky používají plugin sociální sítě Xing SE se sídlem Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

V rámci pluginů sociálních médií používáme řešení „Shariff“.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na sociální síť Xing. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Share (Sdílet). Až tehdy budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi vámi a sociální síti nedojde.

Výslovně upozorňujeme na to, že jako provozovatelé webových stránek nemáme informace o tom, v jakém rozsahu Xing tyto údaje používá. V této věci vám poskytne informace samotný Xing. Můžete je rovněž najít v oficiálním prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Xing, které najdete zde:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

b) Právním základem pro používání pluginů sítě Xing v rámci řešení Shariff po předchozím udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem použití pluginu sítě Xing je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby Xing spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na Xingu, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na Xingu odhlásíte.

5. Tlačítko Instagram

a) Informace o zpracování údajů sítí Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

V rámci pluginů sociálních médií používáme řešení „Shariff“.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na sociální síť Facebook. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na služby příslušné sítě. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi sociální sítí a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně klikne na tlačítko Share (Sdílet). Až tehdy budou vaše údaje předány příslušné sociální síti. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi vámi a sociální síti nedojde.

Výslovně upozorňujeme na to, že jako provozovatelé webových stránek nemáme informace o tom, v jakém rozsahu Instagram tyto údaje používá. V této věci vám poskytne informace samotný Instagram. Můžete je rovněž najít v oficiálním prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Instagram, které najdete zde:
Více informací k tomuto tématu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Instagram zde: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

b) Právním základem pro používání pluginů sítě Facebook v rámci řešení Shariff po předchozím udělení souhlasu je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem použití pluginu sítě Instagram je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby Instagram spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na Instagramu, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na Instagramu odhlásíte.

IX. ÚPRAVY OBRÁZKŮ

a) Funkce „BE A HERO“ na našich webových stránkách umožňuje, aby každý uživatel nahrál svou fotografii, která bude následně upravena pomocí masky. Uživatel pak obdrží individuální adresu URL pro sdílení nebo stažení obrázku.

Před nahráním fotografie bude uživatel o tomto zpracování údajů poučen. Odesláním fotografie vyjadřuje souhlas s tímto zpracováním.

b) Právním základem pro toto zpracování údajů je na základě tohoto souhlasu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je zatraktivnění a zpestření webových stránek.

d) Nahraný obrázek je možné kdykoli odstranit.

X. YOUTUBE

1. Pluginy

a) Na těchto webových stránkách používám pluginy společnosti YouTube se sídlem LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, která spadá pod Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

U používaného pluginu se jedná pouze o grafiku, která obsahuje jednoduchý HTML odkaz na příslušné video na YouTube. Kliknutím na příslušnou grafiku budete přesměrováni na YouTube. Toto tlačítko naváže přímý kontakt mezi YouTube a našimi návštěvníky až tehdy, když návštěvník aktivně vyvine činnost na YouTube. Až tehdy budou vaše údaje předány YouTube. Naopak, pokud na toto tlačítko nekliknete, k žádné výměně informací mezi uživatelem a YouTube nedojde.

Výslovně upozorňujeme na to, že jako provozovatelé webových stránek nemáme informace o tom, v jakém rozsahu YouTube tyto údaje používá. V této věci vám poskytne informace samotný YouTube. Můžete je rovněž najít v oficiálním prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google, které najdete zde:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

b) Právním základem pro používání pluginů YouTube je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účelem použití pluginu YouTube je zvyšování efektivity a uživatelského komfortu našich webových stránek.

d) Pokud chcete zabránit tomu, aby YouTube spojoval vaši návštěvu našich stránek s vaším profilem na YouTube, můžete tak učinit tím, že se po přečtení těchto informací ze svého profilu na YouTube odhlásíte.

2. Vložená videa z YouTube

a) Přímo na těchto webových stránkách jsou také k dispozici videa z YouTube.

Zde je použita možnost „ - rozšířený režim ochrany dat - “ od společností YouTube.

Pokud uživatel otevře stránku s vloženým videem z YouTube, naváže se spojení s YouTube.

Podle informací společnosti YouTube se v „rozšířeném režimu ochrany dat“ na server YouTube přenášejí údaje pouze tehdy, když dané video sledujete, a to zejména o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu účtu na YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek ze svého účtu odhlásíte.

Jakmile spustíte přehrávání vloženého videa kliknutím na něj, YouTube prostřednictvím rozšířeného režimu ochrany dat uloží do vašeho zařízení pouze soubory cookie, které neobsahují žádné osobně identifikovatelné údaje, pokud nejste právě přihlášeni ke službě Google. Těmto souborům cookie lze zabránit vhodným nastavením a rozšířením prohlížeče.

Adresa a odkaz na informace o ochraně osobních údajů třetí strany:
Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 
– Prohlášení o ochraně osobních údajů:  https://policies.google.com/privacy
– Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

b) Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je umožnit přístup k vysoce kvalitním videím přímo na webových stránkách a zajistit zvýšení uživatelského komfortu díky rychlé dostupnosti. V tom spočívá také náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

XI. Facebook Pixel / Custom Audiences

a) Tyto webové stránky používají funkci Facebook Custom Audience. V rámci této funkce je na našich webových stránkách implementován pixel od společnosti Facebook. Ten vytváří pseudonymizované profily uživatelů, které Facebook rozpozná. Facebook tyto informace používá k individuálně zacílené reklamě. Prostřednictvím tohoto pixelu se při návštěvě našich webových stránek naváže přímé spojení se servery společnosti Facebook. Při tom se na server Facebooku přenese informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, a Facebook tuto informaci přiřadí k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Pseudonymizované uživatelské profily se nespojují s osobními údaji uživatele.

Za účelem výměny dat váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Facebook prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, proto vás informujeme podle stavu našich znalostí: Integrací funkce Facebook Custom Audiences získává společnost Facebook informace o tom, že jste navštívili příslušné webové stránky naší internetové prezentace, resp. klikli na jednu z našich reklam. Pokud budete zaregistrovaní u některé služby společnosti „Facebook“, může „Facebook“ přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste na Facebooku zaregistrovaní, resp. přihlášení, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a další identifikační prvky.

Pokud jste s tím vyslovili souhlas, můžeme předat vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu společnosti „Facebook“, abychom vám mohli zobrazovat reklamy, které odpovídají vašim zájmům.

Informace o tom, jak se Facebook pixel používá pro reklamní kampaně, naleznete na adrese https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
Více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete na adrese https://www.facebook.com/policy.php
Další informace o zpracování údajů společností Facebook získáte na adrese https://www.facebook.com/about/privacy

 

b) Vaše údaje zpracováváme, protože jste k tomu dali souhlas nebo máme oprávněný zájem na zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR.

c) Tyto funkce používáme, abychom vám mohli předkládat reklamy, které odpovídají vašim zájmům.

d) Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud je budeme potřebovat pro daný účel (zobrazování reklamy zacílené na vaše zájmy) nebo dokud nevznesete námitku proti jejich uchovávání nebo nezrušíte svůj souhlas.

Přihlášení uživatelé mohou funkci „Facebook Custom Audiences“deaktivovat na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Nastavení zobrazování reklamy na Facebooku můžete změnit na adrese https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav, pokud jste přihlášení na Facebooku.

XII. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

a) Na našich internetových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, který je možné použít pro elektronický kontakt. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy. Tyto údaje jsou: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Během procesu odesílání těchto údajů získáváme váš souhlas s jejich zpracováním a uvádíme odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

V této souvislosti nepředáváme třetím stranám žádné údaje. Údaje používáme výhradně ke zpracování této konverzace.

b) Právním základem pro toto zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Právním základem pro zpracování údajů předaných při zaslání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

c) Osobní údaje ze vstupní masky nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu. V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

d) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a osobní údaje zaslané prostřednictvím e-mailu to platí tehdy, jakmile bude příslušná konverzace s uživatelem ukončena. Konverzace je ukončena tehdy, jakmile je z okolností zřejmé, že daná záležitost je definitivně vyjasněná.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po uplynutí sedmidenní lhůty.

Uživatel má kdykoli možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zrušit. Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím e-mailu, může proti uložení jeho osobních údajů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Veškeré osobní údaje, které byly v rámci tohoto kontaktu uloženy, budou v takovém případě vymazány.

XIII. Přihlášení uživatele

1. Na našich internetových stránkách nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se při tom zadávají do vstupní masky, prostřednictvím které nám budou předány a uloženy. Údaje nebudou předávány třetím stranám. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, bydliště.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje: IP adresa uživatele a datum a čas registrace

V rámci procesu registrace získáváme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. Právním základem pro toto zpracování údajů je v případě udělení souhlasu uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Registrace uživatele je nezbytná pro poskytování určitého obsahu a služeb na našich webových stránkách nebo pro plnění smlouvy s uživatelem nebo pro provedení předsmluvních opatření.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

4. Pro údaje shromážděné během procesu registrace to platí v případě zrušení nebo změny registrace na našich internetových stránkách.

Pro údaje shromážděné během procesu registrace za účelem plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatřen to platí tehdy, pokud tyto údaje již nejsou pro plnění smlouvy potřebné. I po uzavření smlouvy může vyvstat nutnost uchovávat osobní údaje smluvního partnera za účelem splnění smluvních nebo zákonných povinností.

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Uložené údaje o vaší osobě můžete kdykoli změnit.

Pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

XIV. Výběrová řízení online

a) Na našich webových stránkách nabízíme možnost ucházet se o nabízené pracovní pozice online. V rámci tohoto procesu shromažďujeme údaje nezbytné pro realizaci výběrového řízení, jako je příjmení, jméno, bydliště, adresa, dosavadní vzdělání apod. Pro výběrová řízení online je nezbytné přihlášení uživatele prostřednictvím registrace.

V rámci výběrových řízení online se získává výslovný souhlas uživatele.

b)  Výše uvedené údaje zpracováváme kvůli realizaci výběrového řízení. Pokud jste nám dali souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Pokud ke zpracování výše uvedených údajů dochází za účelem navázání smluvních vztahů, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. b) GDPR.

c) Účelem zpracování údajů je větší efektivita a zrychlení průběhu výběrového řízení.

d) Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě, že v návaznosti na výběrové řízení dojde ke vzniku pracovního poměru, stáže, praxe nebo jiného pracovněprávního vztahu, budou údaje zpočátku nadále uchovávány a přeneseny do osobního spisu. V opačném případě je řízení o žádosti ukončeno obdržením zamítavého stanoviska. V takovém případě budou údaje vymazány po obsazení příslušné pracovní pozice. K vymazání osobních údajů nedojde, pokud je jejich další zpracování a uchovávání v konkrétním případě nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků. V takovém případě máme na dalším zpracování a uchovávání vašich osobních údajů oprávněný zájem. Právním základem je čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ani v případě, že jsme povinni je nadále uchovávat na základě právních předpisů.

XV. Informace o působení na platformách sociálních médií

1. Informace o našem profilu na Facebooku

a) Jsme také přítomni na Facebooku. Při jeho návštěvě zpracovává osobní údaje obecně společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Pokud použijete interaktivní funkce, jako je komentování, sdílení nebo hodnocení, budou údaje zpracovány výhradně prostřednictvím Facebooku. 

Upozorňujeme, že používání těchto stránek na Facebooku a jejich funkcí je na vlastní odpovědnost. Platí to především pro interaktivní funkce (například komentování, sdílení, hodnocení). Facebook zpracovává osobní údaje o vašem účtu, vaší IP adrese a také o používaných koncových zařízeních; při shromažďování údajů se používají soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. To, jaké informace Facebook získá a jak je použije, obecně popisuje samotný Facebook ve svých pokynech pro používání údajů. Najdete tam rovněž informace o možnostech kontaktování Facebooku, možnostech vznést námitku a také o možnostech nastavení reklam. 
Pokyny pro používání údajů jsou k dispozic na adrese: http://de-de.facebook.com/about/privacy 
Úplné znění zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete zde: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Tyto informace může společnost Facebook použít k tomu, aby nám jako provozovateli facebookových stránek poskytla statistické informace o jejich používání, jako je například rozdělení uživatelů podle pohlaví a věku. Kromě toho vám Facebook může zobrazovat další informace nebo reklamy podle vašich preferencí. Více informací o této problematice uvádí Facebook na následujícím odkazu: de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromažďovány, zpracovává společnost Facebook Ltd. a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii.
Pokud navštívíte některou z našich prezentací na sociálních sítích (např. Facebook), dojde během této návštěvy ke zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě jsme společně s provozovatelem příslušné sociální sítě odpovědní za procesy související se zpracováním údajů ve smyslu článku 26 GDPR tehdy, pokud skutečně společně s provozovatelem sociální sítě rozhodujeme o zpracování údajů a máme na zpracování údajů vliv. Pokud to bylo možné, uzavřeli jsme s provozovateli sociálních sítí dohody o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR.

Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti dle čl. 26 GDPR s provozovateli sociálních sítí nemáme plný vliv na zpracování údajů jednotlivými sociálními sítěmi. Naše možnosti významně ovlivňuje firemní politika příslušného poskytovatele. V případě uplatnění práv subjektu údajů bychom mohli tyto žádosti předat pouze provozovateli sociální sítě.
Jakým způsobem Facebook využívá údaje z návštěv facebookových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na facebookových stránkách přiřazovány k jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje uchovává a zda jsou údaje získané při návštěvě facebookové stránky předávány třetím stranám, není ze strany Facebooku jednoznačně a jasně specifikováno a není nám známo.

b) Například v souvislosti s naším vánočním adventním kalendářem pravidelně pořádáme soutěže prostřednictvím naší prezentace na Facebooku. Pokud se chcete této soutěže zúčastnit, je nutné, abychom shromáždili a uložili vaše osobní údaje, a sice jméno na Facebooku. Při účasti v soutěži nám udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním údajů. Uložené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou pro účely realizace soutěže potřebné. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Účelem zpracování údajů je realizace námi nabízené soutěže.

c) Dále používáme nástroj Facelift, který nám umožňuje jednodušší spravování našich kanálů na sociálních sítích. S tímto nástrojem je spojena také naše prezentace na Facebooku. Vzhledem k tomu, že Facelift slouží primárně k usnadnění interní správy všech námi spravovaných kanálů na sociálních sítích, nejsou prostřednictvím pouhého propojení nástroje Facelift a naší stránky na Facebooku shromažďovány žádné osobní údaje. Pokud však uživatel prostřednictvím funkce komentáře na naší facebookové stránce položí otázku, podrobněji specifikovanou na Faceliftu, zejména pokud jde o reklamní účely, text přejde do tohoto nástroje spolu se jménem uživatele na Facebooku a zobrazí se nám. Odeslaný text a jméno na Facebooku budou smazány, jakmile bude otázka zodpovězena. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Používání nástroje Facelift probíhá za účelem zjednodušení komunikace mezi námi a návštěvníkem našich facebookových stránek. Díky tomu máme lepší přehled o komentářích uživatelů, což nám usnadňuje komunikaci s návštěvníky našeho facebookového profilu. Na tom se zakládá také náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů podle čl. 6 písm. f) GDPR.

2.  Informace o našem profilu na Instagramu

a) Společnost HORSCH Maschinen GmbH využívá pro nabízenou informační službu technickou platformu a služby společnosti Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
Upozorňujeme, že používání těchto stránek na Instagramu a jejich funkcí je na vlastní odpovědnost. Platí to především pro používání interaktivních funkcí (například komentování nebo hodnocení).
Při návštěvě našich stránek na Instagramu shromažďuje Instagram mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které se nacházejí ve vašem počítači, ve formě souborů cookie. Tyto informace se používají k tomu, aby nám jako provozovateli stránek na Instagramu poskytly statistické informace o jejich používání,
Údaje, které jsou o vás v této souvislosti shromažďovány, zpracovává společnost Instagram Inc. a mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii. To, jaké informace Instagram získá a jak je použije, obecně popisuje samotný Instagram ve svých zásadách ochrany osobních údajů. Najdete tam rovněž informace o možnostech kontaktování Instagramu a také o možnostech nastavení reklam. Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozic na adrese: help.instagram.com/519522125107875
Jakým způsobem Instagram využívá údaje z návštěv instagramových stránek pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na instagramových stránkách přiřazovány k jednotlivým uživatelům, jak dlouho Instagram tyto údaje uchovává a zda jsou údaje získané při návštěvě instagramové stránky předávány třetím stranám, není ze strany Instagramu jednoznačně a jasně specifikováno a není nám známo.
Při přístupu na instagramovou stránku se na Instagram přenáší IP adresa přiřazená vašemu koncovému zařízení. Podle informací Instagramu je tato IP adresa anonymizována (v případě „německých“ IP adres) a po 90 dnech vymazána. Instagram kromě toho ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (například v rámci funkce „oznámení o přihlášení“); Instagram tak případně může přiřazovat IP adresy k jednotlivým uživatelům.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů najdete v aktuálně platném znění v bodu „Zásady ochrany osobních údajů“ a na příslušné instagramové stránce.

b) Pokud jste jako uživatelé aktuálně přihlášení na Instagram, nachází se ve vašem koncovém zařízení soubor cookie s identifikátorem Instagramu. Ten umožňuje Instagramu sledovat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. To platí i pro všechny ostatní instagramové stránky. Prostřednictvím tlačítek Instagramu vložených na webové stránky může Instagram zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Instagramu. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy na míru.
Pokud tomu chcete zabránit, odhlaste se z Instagramu nebo deaktivujte funkci „Zůstat přihlášený“, vymažte soubory cookie ze svého zařízení a zavřete a znovu spusťte prohlížeč. Tímto způsobem se vymažou informace spojené s Instagramem, prostřednictvím kterých vás lze přímo identifikovat. To vám umožní používat naši stránku na Instagramu, aniž byste odhalili svůj identifikátor Instagramu. Při přístupu k interaktivním funkcím stránek (lajkování, komentáře, příspěvky a další) se zobrazí přihlašovací obrazovka Instagramu. Po každém přihlášení budete pro Instagram opět rozpoznatelní jako konkrétní uživatelé.
Informace o tom, jak spravovat nebo odstraňovat informace o vás, najdete v následující sekci nápovědy Instagramu.
My jakožto poskytovatelé informační služby neshromažďujeme a nezpracováváme o vašem používání naší služby žádné další údaje.

3. Informace o našem profilu na Twitteru

Společnost HORSCH Maschinen GmbH využívá pro nabízenou službu krátkých zpráv technickou platformu a služby společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. Správcem údajů pro osoby žijící mimo Spojené státy je společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko.
Upozorňujeme, že používání zde nabízené služby krátkých zpráv na Twitteru a jejích funkcí je na vlastní odpovědnost. Platí to především pro používání interaktivních funkcí (například sdílení nebo hodnocení).
Údaje o tom, které údaje Twitter zpracovává a k jakým účelům je používá, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/de/privacy
Informace tohoto poskytovatele, shromažďované prostřednictvím souborů cookie, jsou zpravidla odesílány na server v USA, kde jsou ukládány. V případě přenosu údajů do USA se předávání údajů opírá o existenci standardních smluvních doložek.
Nemáme žádný vliv na druh a rozsah údajů zpracovávaných sociální síti Twitter, způsob jejich zpracování a používání ani na předávání těchto údajů třetím stranám. V tomto ohledu nemá Twitter ani žádné účinné kontrolní prostředky. Používáním služby Twitter budou vaše osobní údaje shromažďovány, přenášeny, ukládány, zveřejňovány a používány společností Twitter Inc. a budou přitom přenášeny, ukládány a používány ve Spojených státech, Irsku a jakékoli jiné zemi, ve které společnost Twitter Inc. podniká, bez ohledu na zemi vašeho bydliště. Twitter na jedné straně zpracovává vaše dobrovolně zadané údaje, jako je jméno a uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo kontakty ve vašem adresáři, když jej nahrajete nebo synchronizujete. Na druhou stranu Twitter také vyhodnocuje obsah, který sdílíte, aby zjistil, jaká témata vás zajímají, ukládá a zpracovává důvěrné zprávy, které posíláte přímo ostatním uživatelům, a může určit vaši polohu pomocí údajů GPS, informací o bezdrátové síti nebo vaší IP adresy, aby vám mohl posílat reklamu nebo jiný obsah.
Společnost Twitter Inc. může pro účely vyhodnocování používat analytické nástroje, jako je Twitter Analytics nebo Google Analytics.  Nemáme žádný vliv na používání těchto nástrojů společností Twitter Inc. ani jsme nebyli o takovém možném použití informováni. Pokud společnost Twitter Inc. používá nástroje tohoto typu k analýze uživatelského účtu společnosti HORSCH Maschinen GmbH, nezadali jsme jí to, neodsouhlasili ani jinak nepodporovali. K údajům získaným při analýze navíc ani nemáme přístup. Prostřednictvím našeho účtu jsou pro nás viditelné pouze určité neosobní informace o aktivitě na Twitteru, například počet kliknutí na profil nebo odkaz prostřednictvím určitého tweetu. Navíc nemáme možnost zabránit ani zakázat používání takových nástrojů na vašem twitterovém účtu.
Twitter nakonec získává informace, například když si prohlížíte obsah, i když nemáte vytvořený účet. Těmito takzvanými „daty protokolu“ mohou být IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, informace o dříve navštívených webových stránkách a zobrazených stránkách, vaše poloha, váš mobilní operátor, použité koncové zařízení (včetně ID zařízení a ID aplikace), použité hledané výrazy a informace o souborech cookie.
Prostřednictvím tlačítek nebo widgetů Twitteru vložených na webové stránky a používáním souborů cookie může Twitter zaznamenávat vaše návštěvy těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Twitteru. Tyto údaje mohou být použity k nabízení obsahu nebo reklamy na míru. Vzhledem k tomu, že společnost Twitter Inc. je mimoevropský poskytovatel s evropskou pobočkou pouze v Irsku, není podle vlastního výkladu vázána německými předpisy o ochraně údajů. Týká se to například vašich práv na informace, blokování nebo vymazání údajů nebo možnosti vznést námitku proti používání údajů o používání pro reklamní účely.
V obecných nastaveních svého účtu na Twitteru a rovněž v sekci „Ochrana osobních údajů a zabezpečení“ máte možnost omezit zpracování svých údajů. Kromě toho můžete v možnostech nastavení mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) omezit Twitteru přístup ke kontaktům, kalendáři, fotografiím, údajům o poloze atd. To však závisí na používaném operačním systému.
Více informací k těmto bodům najdete na níže uvedených stránkách technické podpory Twitteru:

https://support.twitter.com/articles/105576#
https://help.twitter.com/de/search?q=datenschutz


O možnosti prohlédnout si své údaje na Twitteru se můžete informovat zde: https://support.twitter.com/articles/20172711#
Informace o závěrech, které o vás Twitter vyvozuje, najdete zde:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data


Informace o dostupných možnostech nastavení personalizace a ochrany údajů naleznete zde (spolu s dalšími odkazy): twitter.com/personalization
Kromě toho máte možnost požádat o informace prostřednictvím formuláře k ochraně osobních údajů, který je k dispozici na Twitteru, nebo prostřednictvím žádosti o informace z archivu:
https://support.twitter.com/forms/privacy
https://support.twitter.com/articles/20170320#


Vaše údaje zpracovává i společnost HORSCH Maschinen GmbH. Přestože sama prostřednictvím svého účtu na Twitteru žádné údaje neshromažďuje. Údaje, které zadáte na Twitteru, především vaše uživatelské jméno a obsah zveřejněný na vašem účtu, však zpracujeme, pokud budeme sdílet vaše tweety nebo na ně odpovídat nebo pokud zveřejníme vlastní tweety odkazující na váš účet. Údaje, které volně zveřejňujete a šíříte na Twitteru, zařazujeme do naší nabídky a zpřístupňujeme je našim sledujícím.

4. Informace o našem profilu na Xingu

XING je sociální síť provozovatele XING SE se sídlem v Hamburku. Na ní mohou členové spravovat především své profesní, ale i soukromé kontakty a rovněž navazovat nové. Organizace si mohou vytvořit stránku s logem a krátkým profilem, zveřejňovat novinky a iniciovat diskusní skupiny.
K firemnímu profilu musí být přiřazen osobní profil s právy správce. Dialog ve skupinách může probíhat pouze prostřednictvím osobního profilu fyzické osoby.
Chcete-li používat síťové funkce, musíte být registrovaným uživatelem. K dispozici je základní verze zdarma a placená verze, která obsahuje funkce navíc. Na rozdíl od jiných sociálních sítí je XING založen spíše na kombinaci osobního a elektronického kontaktu, je méně komerční a méně vizuální. Zaměřuje se na odbornou výměnu informací ke specializovaným tématům s lidmi, kteří mají stejné profesní zájmy. Kromě toho XING často využívají firmy a další organizace k náboru zaměstnanců a prezentaci sebe sama jakožto atraktivního zaměstnavatele. Za tímto účelem je XING propojen s platformou kununu, která se zaměřuje na hodnocení zaměstnavatelů.
Více informací vám poskytne XING:  https://corporate.xing.com/de/unternehmen/
Sociální síť XING využívá společnost HORSCH Maschinen GmbH v současné době pouze ve velmi omezené míře prostřednictvím krátkého profilu a příležitostného zveřejňování novinek, které se týkají především aktuálních volných pracovních míst.  Tematická diskusní skupina se v současné době neudržuje, ale její vznik v budoucnu není vyloučen.
Aktuální informace o ochraně údajů najdete na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
Prostřednictvím sítě XING nezískáváme ani nezpracováváme žádné osobní údaje.

XVI. Newsletter

a) Vydáváme newsletter, k jehož odběru se můžete přihlásit na našich webových stránkách. Podrobnosti o newsletteru, zejména jeho případný obsah, jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budou nám předány údaje, které jste zadali do vstupní masky při přihlašování k jeho odběru. Abyste se mohlo k odběru newsletteru přihlásit, musíte uvést námi požadované povinné údaje: e-mailovou adresu.

Pokud při přihlašování uvedete další osobní údaje, jsou tyto údaje dobrovolné.

Při přihlašování k odběru našeho newsletteru používáme tzv. funkci double opt-in. Jakmile se přihlásíte k odběru, na vámi uvedenou e-mailovou adresu vám pošleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete, abychom vám v budoucnu zasílali náš newsletter. Pokud přihlášku nepotvrdíte do termínu uvedeného v tomto e-mailu, budou vámi uvedené údaje zablokovány a po pěti týdnech vymazány. Kromě toho vždy ukládáme ještě vaši IP adresu, okamžik přihlášení k odběru newsletteru a také okamžik potvrzení přihlášky. Tyto používáme výhradně k odesílání newsletteru.

K zasílání newsletterů používáme službu rapidmail. Vaše údaje proto budou předány společnosti rapidmail GmbH. Společnost rapidmail GmbH přitom vaše údaje nesmí použít k jiným účelům, než je zasílání newsletteru. Společnost rapidmail GmbH nesmí vaše údaje předávat ani prodávat. Rapidmail je německý certifikovaný poskytovatel softwaru pro zasílání newsletterů, který byl pečlivě vybrán v souladu s požadavky GDPR a BDSG.

b) Pokud jste nám dali souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR. Pokud je zpracování údajů založeno na našem oprávněném zájmu, je právním základem čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. f) GDPR.

c) Údaje, které zadáte do vstupní masky při přihlášení, budou zpracovány za účelem vašeho osobního oslovení. Jakmile přihlášení potvrdíte, uložíme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat newsletter. Ukládáme příslušnou IP adresu a časy přihlášení a potvrzení, abychom byli schopni vaše přihlášení k odběru prokázat a v případě potřeby objasnit eventuální zneužití vašich osobních údajů. To je také náš oprávněný zájem. 

d) Výše uvedené údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení výše uvedených účelů. Výše uvedené údaje o vás proto uchováváme po dobu, kdy budete přihlášeni k odběru newsletteru. Po odhlášení z odběru newsletteru ukládáme výše uvedené údaje čistě statisticky a anonymně.

Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat zrušením odběru. Z odběru se můžete odhlásit kliknutím na odkaz obsažený v každém e-mailu s newsletterem, který vám zašleme.

XVII. Google Tag Manager

Na našich webových stránkách používáme „Google Tag Manager“, službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Tag Manager nám jakožto obchodníkům umožňuje spravovat tagy na webových stránkách prostřednictvím jednoho rozhraní. Nástroj Google Tag Manager, který implementuje tagy, je doménou bez souborů cookie a sám o sobě neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager umožňuje vytváření dalších tagů, které za určitých okolností mohou údaje shromažďovat. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud je na úrovni domény nebo souboru cookie provedena deaktivace, zůstane platná pro všechny sledovací tagy, které byly implementovány prostřednictvím nástroje Google Tag Manager.

Informace poskytované třetí stranou: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na následujících webových stránkách společnosti Google:

XVIII. Google Fonts

a) Na našich webových stránkách používáme „Google Web Fonts“, službu společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Google Web Fonts nám umožňuje používání externích druhů písma, tzv. Google Fonts. Proto váš prohlížeč při zobrazení našich webových stránek stáhne potřebný Google Font do mezipaměti prohlížeče. To je nutné k tomu, aby váš prohlížeč umožnil vizuálně lepší zobrazení našich textů. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, váš počítač použije ke zobrazení standardní písmo. Integrace těchto webových písem probíhá prostřednictvím volání serveru, obvykle na serveru společnosti Google v USA. Tím se na tento server přenáší informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Společnost Google ukládá také IP adresu prohlížeče vašeho koncového zařízení. Na rozsah a další využití údajů, které společnost Google shromažďuje a zpracovává prostřednictvím nástroje Google Web Fonts, nemáme žádný vliv.

Informace poskytované třetí stranou: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irsko

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Podrobnější informace o nástroji Google Web Fonts najdete na adrese https://fonts.google.com/https://developers.google.com/fonts/faq?hl=de-DE&csw=1 a https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

c) Nástroj Google Web Fonts používáme za účelem optimalizace, zejména abychom zvýšili uživatelský komfort při používání našich webových stránek a také abychom vylepšili jejich design. 

XIX. Fast.Fonts

a) Tyto stránky používají pro jednotné zobrazení písem tzv. Web Fonts, neboli webová písma, poskytovaná společností Monotype GmbH (fonts.com nebo fast.fonts.net). Při vyvolání stránky prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Za tímto účelem se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům společnosti fonts.com. Díky tomu společnost fonts.com získá informace o tom, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma společnosti fonts.com používáme v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek.

Pokud váš prohlížeč nástroj Web Fonts nepodporuje, váš počítač použije ke zobrazení standardní písmo.

Více informací o Web Fonts najdete na adrese www.fonts.com/info/legal a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

c) Nástroj Fast.Fonts používáme za účelem optimalizace, zejména abychom zvýšili uživatelský komfort při používání našich webových stránek a také abychom vylepšili jejich design. 

XX. Hotjar

a) Na našich webových stránkách používáme službu „Hotjar“, analytickou webovou službu poskytovanou společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta (dále jen: „Hotjar“). 
Službu Hotjar používáme k lepšímu pochopení potřeb našich uživatelů a k optimalizaci nabídky na těchto webových stránkách.  Pomocí technologie Hotjar získáváme lepší přehled o zkušenostech našich uživatelů (např. kolik času tráví na kterých stránkách, na které odkazy klikají, co se jim líbí a nelíbí atd.), což nám pomáhá přizpůsobit naši nabídku na základě zpětné vazby našich uživatelů. Hotjar používá soubory cookie a další technologie ke shromažďování informací o chování našich uživatelů a o jejich koncových zařízeních, zejména IP adresu zařízení (shromažďuje a ukládá se pouze v anonymizované podobě), velikost obrazovky, typ zařízení (Unique Device Identifiers), informace o používaném prohlížeči, polohu (pouze zemi), preferovaný jazyk pro prohlížení našich webových stránek. Hotjar tyto informace ukládá formou pseudonymizovaného uživatelského profilu.  Společnost Hotjar ani my tyto informace nepoužíváme k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nespojujeme s jinými údaji o jednotlivých uživatelích.
Hotjar mimo jiné používá soubory cookie, tj. malé textové soubory, které se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho webového prohlížeče na vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek, a také tzv. sledovací kód. Soubory cookie používané službou Hotjar se ukládají ve vašem koncovém zařízení po různě dlouhou dobu, v některých případech pouze během vaší návštěvy, v jiných po dobu 365 dní. Takto shromážděné informace se přenášejí na server společnosti Hotjar v Irsku a tam se ukládají. Prostřednictvím sledovacího kódu se shromažďují následující informace: Údaje závislé na zařízení, které shromažďuje vaše koncové zařízení a váš webový prohlížeč:
- IP adresa vašeho koncového zařízení (shromažďovaná a ukládaná v anonymizované podobě)
- e-mailová adresa včetně vašeho jména a příjmení, pokud jste nám je poskytli prostřednictvím našich webových stránek
- velikost obrazovky vašeho koncového zařízení
- typ zařízení a informace o prohlížeči
- geografické údaje (pouze země)
- jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek
- interakce mezi uživateli
- příkazy myši (pohyb, poloha a kliknutí)
- stisknuté klávesy

Data protokolu, které náš server automaticky používá v případě služby Hotjar:
- odkazující doména
- navštívené webové stránky
- geografické údaje (pouze země)
- jazyk používaný k zobrazení našich webových stránek
- datum a čas přístupu
Společnost Hotjar používá tyto informace k vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, k sestavování zpráv o jejich používání a k poskytování dalších služeb v souvislosti s vyhodnocováním našich webových stránek. Společnost Hotjar využívá k poskytování svých služeb také služby třetích stran (např. Google Analytics a Optimizely). Tyto třetí strany mohou ukládat nebo jinak zpracovávat informace, které váš prohlížeč přenáší při návštěvě našich webových stránek (což může zahrnovat také vaši IP adresu).

Informace poskytované třetí stranou: Hotjar Ltd., Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta. Více informací o používání údajů společností Hotjar, možnostech nastavení a vznesení námitky a také o ochraně osobních údajů najdete na následujících webových stránkách společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

b) Právním základem je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. a) GDPR.

c) Službu Hotjar používáme jednak k analýze používání našich webových stránek, jednak za účelem neustálého zlepšování jednotlivých funkcí, nabídek a také uživatelského zážitku. Díky statistickému vyhodnocování chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele zajímavější.

d) Souhlas s ukládáním uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě našich webových stránek společností Hotjar, jakož i s nastavením sledovacích souborů cookie společnosti Hotjar, můžete kdykoli udělit v našem oznámení o souborech cookie a tento souhlas můžete rovněž kdykoli odvolat.

XXVI. Matomo

This website uses the open source web analytics service Matomo. Matomo uses technologies that enable the recognition of the user across pages for the analysis of user behaviour (e.g. cookies or device fingerprinting). The information collected by Matomo about the use of this website is stored on our server. The IP address is anonymised before storage.

With the help of Matomo, we are able to collect and analyse data about the use of our website by website visitors. This enables us to find out, among other things, when which page views were made and from which region they come. We also collect various log files (e.g. IP address, referrer, browsers and operating systems used) and can measure whether our website visitors perform certain actions (e.g. clicks, purchases, etc.).

The use of this analysis tool is based on Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analysing user behaviour in order to optimise both its website and its advertising. If a corresponding consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO and § 25 para. 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user's terminal device (e.g. device fingerprinting) as defined by the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

XXI. Google Maps

K zobrazování geografických informací používáme Google Maps API. Při používání služby Google Maps společnost Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) rovněž shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky webových stránek. Vaše údaje budou předány pouze v případě, že jste nám k předání udělili souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Při vyvolání našich webových stránek zobrazujeme tzv. „Oznámení o souborech cookie“. Už tam máte možnost udělit souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na možnost „přijmout“. Pokud v tomto kroku kliknete na „odmítnout“, služby Google Maps se vám zobrazí pouze v případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na informační text v okně mapy. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na tlačítko „Odvolat souhlas / webová analýza", které je k dispozici níže v kapitole „Vaše práva“. Více informací o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA (viz k tomu níže „Předávání údajů do třetí země“).

XXII. Learning Management System

1. Skupina Horsch provozuje školicí systém Learning Management System, aby mohla digitálně nabízet obsah školení, vést historii účastníků školení a spravovat výsledky a předpoklady pro další školení. Kromě toho tyto údaje slouží také jako důkaz předpokladů pro další vzdělávání.

Na našich stránkách pro Learning Management nabízíme uživatelům možnost registrace s uvedením osobních údajů. Údaje se při tom zadávají do vstupní masky, prostřednictvím které nám budou předány a uloženy. Údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou vaší registrované společnosti. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, hlavní adresa, obec, poštovní směrovací číslo.

V okamžiku odeslání zprávy se navíc uloží následující údaje: IP adresa uživatele a datum a čas registrace.

V rámci procesu registrace získáváme souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

V průběhu dalšího používání portálu se zpracovávají údaje, jako jsou absolvovaná školení a jejich výsledky.

2. Právním základem pro toto zpracování údajů je udělení souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

3. Údaje z registrace a používání digitálních školení na našich webových stránkách jsou nezbytné pro evidenci a historii školení na základě vašeho souhlasu.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

4. Pro údaje shromážděné během procesu registrace to platí v případě zrušení nebo změny registrace na našich internetových stránkách.

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit nebo odvolat svůj souhlas. Uložené údaje o vaší osobě můžete kdykoli změnit. Pokud jsou údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

XXIII. Poučení o právech subjektů údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a přísluší vám následující práva vůči správci:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Od správce si můžete vyžádat potvrzení o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud takové zpracování existuje, můžete od správce požadovat následující informace:

(1) účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

(2) kategorie dotčených osobních údajů;

(3) příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým vaše osobní údaje byly nebo ještě budou poskytnuty;

(4) plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud k tomu není možné uvést konkrétní údaje, kritéria pro stanovování doby uchovávání;

(5) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vás jako subjektu údajů, práva na omezení jejich zpracování správcem anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;

(6) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

(7) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

(8) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Náleží vám právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje týkající se vás jako subjektu údajů předávány do určité třetí země nebo určité mezinárodní organizaci. V této souvislosti máte právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání.

2. Právo na opravu

Máte vůči správci právo na opravu a/nebo doplnění údajů týkajících se vás jako subjektu údajů, pakliže jsou tyto zpracované osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Správce musí opravu provést bezodkladně.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů týkajících se vás jako subjektu údajů:

(1) pokud popřete přesnost osobních údajů týkajících se vás jako subjektu údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

(2) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;

(3) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

(4) pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů týkajících se vás jako subjektu údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo dosaženo omezení zpracování dle výše uvedených předpokladů, budete správcem předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

4. Právo na výmaz

a) Povinnost výmazu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, a správce má povinnost tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

(1) Osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

(2) Odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování.

(3) Vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

(4) Osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, byly zpracovány protiprávně.

(5) Osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

(6) Osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

b) Informace předávané třetím stranám

Jestliže správce osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, zveřejnil a je povinen je podle čl. 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je jako subjekt údajů žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

c) Výjimky

Právo na výmaz neexistuje, pokud je zpracování nezbytné

(1) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

(2) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

(3) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR;

(4) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci a) znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování, nebo

(5) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud jste vůči správci uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, poskytnuty, tuto opravu, výmaz údajů nebo omezení zpracování oznámit, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Máte vůči správci právo být o těchto příjemcích informován.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají a které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

(1) je toto zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

(2) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu tohoto práva máte dále právo na to, aby osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím však být ohroženy svobody a práva druhých.

Právo na přenositelnost údajů neplatí pro zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

7. Právo vznést námitku

Máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás jako subjektu údajů týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Správce osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás jako subjektu údajů týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se vás jako subjektu údajů týkají, pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, můžete uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

8. Právo odvolat prohlášení o souhlasu v souvislosti s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas v souvislosti s ochranou osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. To však neplatí, pokud je rozhodnutí:

(1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;

(2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo

(3) založeno na vašem výslovném souhlasu.

Tato rozhodnutí se ovšem nesmí opírat o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 GDPR, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a vašich oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech (1) a (3) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a vašich oprávněných zájmů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů, které se vás jako subjektu údajů týkají, je porušeno GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku, jakož i o možnosti soudní ochrany podle čl. 78 GDPR.

Konec prohlášení o ochraně osobních údajů