[Translate to tschechisch:]
[Translate to tschechisch:]

Demo parcely HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH Společnost | Demo parcely HORSCH

Demo parcely HORSCH

Demo parcely se nachází v areálu firmy v Sitzenhofu v bezprostřední blízkosti FITZentrum a výrobních prostor společnosti HORSCH Maschinen GmbH. Patří mezi ně ukázková pole, ale i pole sloužící nejrůznějším pokusům. Tyto testovací parcely byly vytvořeny v roce 1997 a od té doby slouží k výměně zkušeností s farmáři a k řešení nejrůznějších problémů. Celková plocha parcel je 20 ha. Tato plocha je rozdělena na ukázkovou část, která má 13,5 ha a celkem 6,5 ha je určeno pro pokusy. Tato velmi rozsáhlá experimentální plocha umožňuje vytvoření až 300 pozemků (3 m široké, 50 m dlouhé).

V přední části probíhají dlouhodobé zkoušky zabývající se tématem intenzity zpracování půdy. Tyto zkoušky probíhají již od založení demo parcel v roce 1997 a zkoumají oblasti od intenzivního zpracování půdy pluhem, přes hluboké prokypření až po minimální zpracování půdy a přímé setí.

Zbývající plochy pozemku se používají k řešení různých otázek týkajících se zpracování půdy a setí.

Půda

Základní horninou v Sitzenhofu je mušlový vápenec, který vznikl z fosilních vápenatých ložisek asi před 243 až 235 miliony let. Ve vlhké klimatické oblasti je díky zhnědnutí a současného obohacení vrchní půdy humidem výsledným půdním typem hnědá zemina. Půda je zde písčitá s obsahem jílu až 25 %.

Zvláštností lokality jsou měnící se půdní podmínky. Půdní hodnocení se pohybuje mezi 28 a 42 body a některé pozemky mají v půdě i vysoký podíl kamenů.

V regionu převládá rostlinná výroba tržních plodin i chov hospodářských zvířat. V Sitzenhofu se zakládají obiloviny a řepka, dále pak kukuřice na zrno, ale i silážní pro chov hospodářských zvířat a pro výrobu energie v bioplynových stanicích.

Podnebí

Demo parcely se nachází v teplejší zóně s mírnými dešti středních zeměpisných šířek, v přechodové oblasti mořského klimatu západní Evropy do kontinentálního klimatu východní Evropy s mírným sklonem ke kontinentálním charakteristikám, které se vyznačují chladnějšími zimami a teplejšími léty s menší vlhkostí.

O tomto trendu svědčí roční průměrná teplota 7,5 °C, což je o 0,9 °C méně než je německý teplotní průměr.

S průměrným ročním úhrnem srážek během testovacího období kolem 670 litrů za rok je oblast Sitzenhofu mírně pod celostátním průměrem. Roky 1997 až 2005 byly v množství srážek velmi rozdílné. V posledních 5 letech se srážky dobře ustálily na úhrnu srážek přes 700 litrů za rok na metr čtvereční.

Dlouhodobý experiment

Dlouhodobý experiment „Intenzita zpracování půdy“ vytvořený v roce 1997 slouží především k pozorování ročních účinků na různé typy zpracování půdy. Získané poznatky se využívají k posouzení různých výchozích situací pro zpracování půdy.

Z výsledků zkoušek lze shrnout následující tvrzení:

  1. Intenzita zpracování půdy závisí na několika faktorech. Hlavními faktory jsou typ plodiny, stav půdy před kultivací (zhutnění, stopy) a stav vlhkosti ke dni kultivace.
  2. Trend ze získaných výsledků je zřejmý, hluboké prokypření přinese v nadcházejících letech výhody.
  3. Maximální hloubku kypření volíme podle mocnosti ornice (konkrétně na stanovišti Sitzenhof je to maximální hloubka 20 cm, poté se již dostáváme k půdnímu podloží). Na stanovištích s větší mocností ornice může mít smysl i kypření do hloubky až 35–40 cm. Na mělkých a kamenitých půdách je často hraniční hloubka kypření pouze 10–15 cm.
  4. Hloubku prokypření nelze paušalizovat, ale musí být vždy speciálně upravena pro každou oblast, plodinu a míru vlhkosti půdy.
  5. Určité množství zpracování půdy v zásadě přináší jistotu dobrého výnosu. U přímého setí především u ozimé řepky byly v lokalitě Sitzenhof zaznamenány snížené výnosy.
  6. Snížení intenzity zpracování půdy začíná důsledným odstraněním zhutnění a redukcí počtu stop.
  7. Hnojení pod patu v těžkých letech výrazně podporuje mladé porosty ve srovnání s plošným hnojením. Díky tomu je možné dosáhnout lepšího rostlinného vývoje při extrémně vlhkých podmínkách, jak tomu bylo například v roce 2010 u ozimé řepky.

Z ekonomického hlediska je intenzita zpracování půdy důležitým faktorem rovněž pro optimalizaci jednotkových nákladů. Nicméně pouze dlouhodobé vysoké výnosy zaručují dobrý provozní výsledek.

Poznatky ze Sitzenhofu jsou od roku 2003 doplňovány o další výsledky, které jsou získávány při testování v České republice v lokalitě (východně od Prahy) s mimořádně těžkými podmínkami.